ค้นหาข้อมูล
 
 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   

 

 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


website stat counter
 

 
 

สวัสดีครับ

        วันนี้ผมได้นำบทความเรื่อง "ผ่าทฤษฎีผู้นำ" มาลงให้ท่านที่สนใจได้อ่านกัน 

        องค์กรทั้งหลายไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต่างมีความมุ่งหมายร่วมกันอยู่ประการหนึ่ง คือ การทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการปฏิบัติตามที่มุ่งหวัง องค์กรทั้งหลายจึงหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำทีมงานในแต่ละระดับของสายการบังคับบัญชา ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงเดี่ยว คือ มองว่าเมื่ออบรมแล้วต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

        บทความนี้จึงได้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหมายให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาภาวะผู้นำ ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีผู้นำให้รอบด้าน ทั้งในส่วนที่เป็นต้นแบบ (Model), ปรัชญา (Philosophy), และรูปแบบ (Styles) ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีพัฒนาการ และมีจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเอง แล้วนำไปปรับใช้ร่วมกับการให้การฝึกอบรมของวิทยากรในหลักสูตรเฉพาะต่างๆ เช่น การสื่อสาร, ความฉลาดทางอารมณ์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมงาน ฯลฯ ซึ่งผมเชื่อว่าการได้ศึกษาทฤษฎีผู้นำนี้จะช่วยให้ท่านนำหลักสูตรทั้งหลายดังกล่าวไปปรับใช้ได้ดีขึ้น

         แต่เนื่องจากหลักสูตรนี้มีความยาวมาก ไม่สามารถนำมาลงให้ครบถ้วนได้ภายในบทความเดียว (website นี้มีข้อจำกัดรับบทความได้ไม่เกิน 20 หน้า และไม่สามารถใส่รูปภาพหรือ diageam ลงไปได้) ผมจึงได้แบ่งบทความนี้ออกเป็น 4 ตอนโดยไม่มี diagram หรือรูปภาพแม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งต้องขออภัยและขอให้ผู้อ่านใช้จินตนาการหรือการเขียนภาพตามการบรรยายของผมไปด้วยก็อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

       

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

10 ธันวาคม 2558


 
 
 
  1. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)  
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)  
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)  
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)  
  5. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน  
  6. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง  
  7. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ  
  8. กระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการสอนงาน  
  9. เทคนิคการตั้งคำถาม  
  10. ทักษะการตอบคำถามเฉพาะหน้า  
  11. การโน้มน้าวผู้ฟัง  
  12. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  
  13. การเป็นผู้นำที่ได้ใจคน ต้องมีพรสวรรค์เท่านั้นหรือ  
  14. ทำไม HR ไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง  
  15. การฝึกอบรมผู้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร  
  16. ทำอย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรม  
  17. การประเมินความต้องการและการกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
  18. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล  
  19. เทคนิคการนำเสนองานด้วยการบรรยาย  
  20. คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยเพียงใด  
 
  1. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
  2. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร  
  3. การใช้เรื่องเล่าประกอบการสื่อสาร  
  4. 7 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร  
  5. การวางแผนการสื่อสาร  
  6. พัฒนาการพูดในที่ชุมนุมชน  
  7. สิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน  
  8. เทคนิคการต่อรองแบบได้คืบเอาศอก  
  9. การออกแบบเว็บไซด์ด้วยส่วนผสมทางการตลาด 4S  
  10. บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality)  
  11. บัญญัติ 10 ประการของผู้บริโภคข่าวสาร  
  12. ความเครียด: ใครเป็นคนสร้าง  
  13. ที่มาของความเครียดในการทำงาน  
  14. สร้างนวัตกรรมอย่างไรไม่ให้เป็นนวกรรม  
  15. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (11) สร้างความสำเร็จด้วยการให้โอกาสแก่ทีมงาน  
  16. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (10) เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายนอก  
  17. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (9) ยืนหยัดในการตัดสินใจที่มีเหตุผล  
  18. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (8) ต้องกล้าที่จะตักเตือนอย่างจริงใจ  
  19. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (7) ค้นหาจุดแข็ง พัฒนา และใช้มัน  
  20. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (6) เทคนิคการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทำงาน  
 
     
 

  1. จูงใจให้ได้ผล ต้องรู้จักคนๆ นั้นก่อน  
  2. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (15)  
  3. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (14)  
  4. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (13)  
  5. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (12)  
 
  1. ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารงานคุณภาพ (ผลการวิจัย)  
  2. ความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ  
 
   
 
 
  1. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ  
  2. สิ่งกีดขวางความสำเร็จของกระบวนการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม  
  3. ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย  
  4. การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย ควรเปลี่ยนเจตคติก่อนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน  
 
 
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : hrtraining@csloxinfo.com

                                   

 
   
   
บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น