ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  website stat counter

 
 
     
 

การก่อตั้ง

         บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (H.R. Training and Consultant Co., Ltd.) จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 มีคุณปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร เป็นกรรมการผู้จัดการ อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น เป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ตั้งบริษัท

         สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 4/1185 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์ 02-379-6778, โทรสาร 02-379-7020, Mobile 081-828-9581, e-mail: drpiyanan@gmail.com, website: http://www.hrtraining.co.th

การให้บริการ

    1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

            บริษัทรับจัดฝึกอบรมในองค์กรตามหลักสูตรที่แสดงไว้ใน website โดยองค์กรผู้สนใจสามารถกรอกความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรและนัดหมายให้บริษัทเข้าพบเพื่อหารือในรายละเอียดซึ่งจะเน้นไปที่สภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือทิศทางที่องค์กรผู้สนใจได้เตรียมการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ การพัฒนาองค์กร ผลการหารือจะนำไปสู่การร่วมกันจัดทำหัวข้อฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งนี้เพื่อให้การฝึกอบรมแต่ละครั้งได้รับผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงในการปฏิบัติ นอกจากนั้นบริษัทจะประสานกับผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมขององค์กรตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังการฝึกอบรมเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามจำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

    2. การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

            2.1. จัดทำแผนกลยุทธในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น แผนอัตรากำลัง แผนสืบทอดงาน แผนพัฒนาต่อยอดความชำนาญด้านงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ให้บรรลุตามแผนพัฒนาองค์กร

            2.2 ทบทวน จัดทำ และนำนโยบายรวมถึงข้อกำหนดด้านงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

            2.3 ให้มั่นใจว่าการจัดการงานบุคคลในองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงงานรับบุคคลเข้าทำงาน การประเมินผลปฏิบัติงาน ฯลฯ

            2.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานทุกระดับด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งรวมถึงการจัดทำจดหมายข่าว โครงการสันทนาการ และโครงการประกวดต่างๆ

            2.5 สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะของพนักงาน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การลาออก การยกเลิกสัญญาจ้าง เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อพนักงาน

            2.6 เป็นส่วนร่วมในทางธุรกิจที่สนับสนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

            2.7 ให้มั่นใจว่านโยบายขององค์กรเป็นที่เข้าใจร่วมกันและได้รับการนำไปใช้ปฏิบัติตลอดสายการบังคับบัญชา

            2.8 ให้มั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีเส้นทางความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน

            2.9 จัดทำและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ความสามารถหลัก ฯลฯ

   3. การเผยแพร่บทความที่น่าสนใจ

            บริษัทจะนำบทความที่น่าสนใจทั้งฉบับสั้น (1-2 หน้า) และฉบับยาว ในแวดวงของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาลงให้ผู้สนใจได้ติดตามอ่านอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นเวทีให้ผู้ที่ประสงค์จะลงบทความของตน ได้ส่งบทความและประวัติส่วนตัว (ถ้าต้องการเปิดเผย) มาที่ drpiyanan@gmail.com โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าจะนำบทความที่ส่งมาลงเผยแพร่หรือไม่

   4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน web board

            เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อได้รับรหัสแล้วจึงสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นได้ บริษัทขอให้ผู้ที่เข้ามาในเวทีนี้ใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงเกินบุคคลอื่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หากบริษัทเห็นว่าสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกท่านนั้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

   5. การแปลเอกสาร

           บริษัทมีบริการรับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

           การแปลเอกสารดังกล่าวหากเป็นเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ในการแปลมาอย่างถูกต้องการแปลจะเป็นแบบคำต่อคำเพื่อให้ได้อรรถรสและเนื้อหาใกล้เคียงต้นฉบับให้มากที่สุด

           หากเป็นการแปลเอกสารเพื่อประกอบการศึกษาไม่ว่าระดับใด จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าจะไม่นำเอกสารดังกล่าวไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือทำให้เกิดการล่วงสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ และเพื่อความมั่นใจ การแปลเอกสารประเภทหลังนี้จะไม่เป็นการแปลแบบคำต่อคำเหมือนประเภทแรก แต่จะเป็นการจับใจความสำคัญที่มีในแต่ละย่อหน้า

การชำระค่าบริการ      

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น
ชื่อบัญชี บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เลขที่บัญชี 113-221166-2
กรุณา Fax Pay-In Slip มาที่ 02-379-7020

            บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้ามาใช้บริการของเรา.

 
     
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com