ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (6) เทคนิคการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทำงาน  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

         คนที่เรารับเข้าทำงาน สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้กีดขวางความสำเร็จขององค์กร ทักษะที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหารจึงเป็นความสามารถในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทำงาน และด้วยเหตุที่การบริหารสมัยใหม่มีโครงสร้างองค์กรที่แบนราบมากขึ้น ความเติบโตก้าวหน้าของบุคคลในที่ทำงานจึงเป็นผลมาจากการทำงานเป็นทีมและการทำงานข้ามสายงาน ไม่ใช่ผลงานที่เป็นเอกเทศของคนใดคนหนึ่ง

        ชื่อเรื่องของบทความนี้จึงใช้คำว่า ..คัดเลือกคนที่เหมาะสม.. ไม่ใช่คัดเลือกคนเก่งหรือคนดี

        Aart de Geus อดีตวิศวกรของ GE ซึ่งได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Synopsys ใน Sillicon Valley ได้แนะนำหลักในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทำงานไว้สองประการ

1.   ใช้คำถามปลายเปิดเป็นหลัก สร้างคำถามที่สามารถทำให้เห็นแรงจูงใจ คุณธรรมหรือจริยธรรม และคุณค่าในตัวของผู้สมัคร

2.   ใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย และที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนในสายตาของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นฐานที่สำคัญในการที่คนที่เรารับเข้ามาใหม่จะสามารถเข้าขาและทำงานเป็นทีมได้กับคนอื่นๆ

        คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคัดเลือกจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เขาอาจไม่ใช่คนดีหรือคนเก่งที่สุด แต่เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดและเป็นคนที่จะสามารถหาพี่เลี้ยงได้ไม่ยาก การทำงานในระบบบริหารสมัยใหม่เป็นการทำงานในระบบฐานความรู้ซึ่งจำเป็นต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายมุมมองให้กว้างขึ้นกว่าที่มองเห็นหรือเข้าใจด้วยสายตาหรือความคิดของคนใดคนหนึ่ง การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นคำตอบตามที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพในอนาคตที่ผู้สมัครผู้นี้จะสร้างหรือกีดขวางความสำเร็จขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ส่วนความรู้เฉพาะที่จะใช้ในงานไม่ควรใช้การสัมภาษณ์แต่ควรใช้การทดสอบ

        การสัมภาษณ์ทำเพื่อให้ทราบทัศนคติ ส่วนการทดสอบทำเพื่อให้ทราบทักษะ อย่านำเครื่องมือมาใช้อย่างสับสนเพราะจะได้ผลลัพธ์ที่สับสนและวุ่นวายยิ่งกว่า และอาจต้องอยู่ในภาวะเช่นนั้นไปอีกนาน

...............................

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com