ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (8) ต้องกล้าที่จะตักเตือนอย่างจริงใจ  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

ในชีวิตการทำงานของเรา แน่นอนจะต้องผ่านช่วงเวลาที่พบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของงานที่ต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในองค์กร และปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เข้าตาของผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่ของผู้บังคับบัญชา

        Amelia Fawcett อดีตรองประธานของ U.K Morgan Stanley International ได้เล่าประสบการณ์ของเธอในสมัยที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ว่า รองประธานที่บริษัทรับเข้ามาใหม่มีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างจะเน้นการประชาสัมพันธ์ตัวเองซึ่งขัดกับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีม ทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกไม่สบายใจในวิธีการทำงานดังกล่าว แต่ก็คิดว่าผู้บริหารท่านนั้นคงต้องการเวลาในการปรับตัวและหลังจากนั้นทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเอง การเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้น่าจะเป็นการเอากระพรวนไปผูกคอแมวซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแมวจับกินเสียก่อนที่จะทำสำเร็จ หรือมิฉะนั้นก็จะทำให้เสียบรรยากาศในการทำงาน แต่ Amelia Fawcett กลับคิดว่าการปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ ยิ่งนานไปก็จะยิ่งทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะยิ่งแก้ไขได้ยาก เธอจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษา CEO คนใหม่ขององค์กร เธอเสนอความเห็นอย่างค่อนข้างเกรงอกเกรงใจขอให้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี แต่ CEO ท่านนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้ ท่านได้เรียกรองประธานท่านนั้นเข้าประชุมร่วมกันกับ Amelia Fawcett รวมเป็น 3คนโดยแจ้งให้ทราบปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และขอให้รองประธานนั้นแสดงผลงานให้เห็นภายใน 6 สัปดาห์มิฉะนั้นก็ทางใครทางมัน

        เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ท่านรองประธานท่านนั้นสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบหน้ามือเป็นหลังมือและได้กลายเป็นผู้ร่วมทีมงานที่แข็งขัน สร้างผลงานในระดับทีมงานได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน

        Amelia Fawcett กล่าวว่า ประสบการณ์นี้สอนให้เธอรู้ว่า ทางเลือกแบบนุ่มนวลไม่ใช่ทางเลือกเพราะไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวผู้ประพฤติปฏิบัติที่อาจไม่รู้ในความบกพร่องของตน ต่อองค์กร และต่อลูกค้าขององค์กร การมองโลกในแง่ดีว่าปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยตัวของมันเองนั้น แต่ Amelia Fawcett กล่าวว่า จากประสบการณ์ของเธอ ไม่เพียงปัญหาจะไม่คลี่คลาย(ยกเว้นแต่โชคช่วยซึ่งมีโอกาสน้อยมาก) แล้ว มันจะยิ่งเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเธอแล้ว แม้มันจะเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก แต่การทำอะไรที่ตรงไปตรงมากับตัวปัญหาในทันทีที่สามารถกระทำได้ เป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่าย ที่สำคัญคือประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซ้ำเข้าไปอีก  

        Amelia Fawcett เรียกการกระทำในลักษณะนี้ว่า honest feedback เป็นการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ตราบใดที่เรามีความจริงใจต่อบุคคลนั้นและต่อองค์กร ไม่ใช่รอให้เขาได้รับความเสียหายแล้วมาแอบกระหยิ่มในความสำเร็จที่สามารถเก็บใจไว้จนเรื่องราวบานปลาย สามารถอาศัยความล้มเหลวผิดพลาดของบุคคลนั้นและขององค์กรในการแสดงบทอัศวินม้าขาวเพื่อสร้างชื่อเสียงและยกบทบาทของตนเอง การให้ข้อมูลเช่นนี้เราต้องมีข้อเสนอหรือความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่การวิพากษ์วืจารณ์ ตำหนิ หรือกระแนะกระแหนเสียดสี เราต้องให้ข้อมูลแก่เขาอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ความหวังดีกลายเป็นร้าย

        Honest feedback นี้นอกจากจะทำเพื่อให้บุคคลได้แก้ไขปรับปรุงตัวแล้ว ยังควรมีให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นข้อมูลที่เสมือนรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งนับวันจะยิ่งมีความหมายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาพัฒนามาตรฐานให้มากขึ้นเป็นลำดับ

        ในสังคมไทย อาจต่างจากสังคมตะวันตกบ้างตรงทัศนคติของบุคคล เรามักจะไม่ค่อยเชื่อว่าจะมีใครมีความหวังดีกับเราอย่างแท้จริงจนกว่าสิ่งที่เขาเตือนเรานั้นเป็นจริงขึ้นมา ถึงขนาดนั้นก็อาจกลายเป็นความรู้สึกเก็บลึกว่าไอ้คนที่เตือนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นนั้นบ้างหรือไม่ เกิดเป็นการกระทำตามสุภาษิตไทยที่ว่า “เอามือไปซุกหีบ” หมายถึงเอาตนเข้าไปเกี่ยวข้องแบกรับภาระทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตน หรือ “แกว่งเท้าหาเสี้ยน” สังคมไทยจึงมีการพัฒนาได้ช้าเพราะแต่ละคนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิด (mental model) ที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็ก

-------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com