ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (10) เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายนอก  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

        การเรียนรู้เป็นการเพิ่มความสามารถในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การเรียนรู้จะเน้นที่ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากสิ่งที่ตนสนใจหรือไม่สนใจและนำไปสู่การเลือกใช้ซึ่งบางครั้งก็โดยไม่รู้สึกตัว การเรียนรู้จึงเป็นสัญชาติญาณในการเอาชีวิตรอดซึ่งผู้ที่เรียนรู้ได้มากกว่าย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ

        องค์กรใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเลือกรับบุคคลเข้าทำงาน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกย่อมเป็นผู้มีความรู้ที่เหมาะสมกับงาน มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานและอยากนำความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าให้เกิดขึ้นให้แก่องค์กร หรือที่เรียกว่า “มีไฟ” แต่หลังจากอยู่ในองค์กรได้ไม่นาน มากกว่าครึ่งได้กลายเป็นเป็นผู้ที่นั่งนับวันเมื่อไรจะถึงวันหยุด และหยุดแล้วจะไปไหนหรือไปกับใคร เข้าทำนอง “น้ำนิ่งไม่พาให้เรือไหล”

        การได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้หรือรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกองค์กรจึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรมและสมรรถภาพระหว่างองค์กรกับผู้ปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือองค์กรที่ดีย่อมสร้างบุคลากรที่ดีและบุคลากรที่ดีย่อมสร้างองค์กรที่ดี         Amelia Fawcett อดีตรองประธานของ Morgan Stanley International กล่าวในเรื่องนี้ว่า หัวใจของความสำเร็จในการแข่งขันและการทำให้ลูกค้าพอใจคือการมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวได้ถึงระดับสูงสุด ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำลายสิ่งที่กีดขวางการพัฒนาของเขาลงได้  Amelia Fawcett เล่าประสบการณ์ของเธอที่ได้เคยทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในรูปของทีมพัฒนาธุรกิจ เช่นคณะกรรมการการลงทุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสหราชอาณาจักรซึ่งมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรและผู้แทนของสหภาพการค้าต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแรงจูงใจและความคิดใหม่ๆเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล ประสบการณ์ที่เธอได้รับ นอกจากความคิดเห็นที่หลากหลายแล้ว ยังมีพัฒนาการด้านความคิดเห็นที่เปิดกว้าง มีทักษะในการนำเสนอแผนงานและข้อเสนอแนะ มีเครือข่ายในวงการต่างๆทั้งราชการและเอกชน ซึ่งสิ่งที่ได้รับได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ Morgan Stanley ได้เป็นอย่างมาก Amelia Fawcett ให้ความเห็นว่าบางส่วนของการฝึกอบรมด้านการบริหารที่ดีที่สุดซึ่งเธอได้รับระหว่างอยู่ที่ Morgan Stanley ไม่ได้มาจากหลักสูตรฝึกอบรมตามปกติแต่ได้มาจากการที่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมอันหลากหลายกับกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร Morgan Stanley เล็งเห็นคุณประโยชน์ในเรื่องนี้และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรรัฐบาลหรือเอกชนภายนอกโดยเรียกโครงการนี้ว่า "First Connects”

        การเรียนรู้สิ่งที่ต่างออกไปซึ่งอยู่นอกองค์กรทำให้เราไม่ติดยึดอยู่กับกรอบความคิดแบบเก่าๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานในทุกครั้งที่มีโอกาส และทำให้ความคิดริเริ่มที่นำเสนอเพื่อการปรับปรุงองค์กรมีความแหลมคมในหลากหลายมิติ เป็นการให้การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมีการฝึกปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นกรณีศึกษา เป็นการฝึกการใช้ชีวิตสังคมที่ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้อง ทุกคนต้องให้เกียรติผู้อื่นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแบบไม่เอาชนะ ประสบการณ์เหล่านี้คุ้มค่าเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพียงแต่องค์กรจะต้องหากลยุทธ์ในการดึงประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในตัวบุคล (Tacit knowledge) เหล่านี้ออกมาและแปลงให้เป็นความรู้ขององค์กรที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ (Explicit knowledge) การให้โอกาสการเรียนรู้ถือว่าเป็นการตอบแทนพนักงานในรูปที่ไม่เป็นตัวเงินอย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามากกว่าเงินเพราะโอกาสเหล่านี้พนักงานอาจหาเองไม่ได้หากไม่ได้ทำงานกับองค์กรนั้นแล้ว การให้โอกาสจึงเป็นแรงจูงใจที่ดึงผู้มีปัญญาและใฝ่การเรียนรู้หรือเรียกว่าคนเก่งให้อยู่กับองค์กร เพียงแต่องค์กรต้องฉลาดที่จะให้โอกาสเขาได้นำเสนอความคิดเห็นที่นำไปใช้ปฏิบัติ ให้การยกย่องและส่งเสริมความก้าวหน้าในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร

---------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com