ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (11) สร้างความสำเร็จด้วยการให้โอกาสแก่ทีมงาน  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

          บ่อยครั้งเมื่อมีงานใหญ่ในความรับผิดชอบมาให้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นใครก็คงอดไม่ได้ที่ต้องสูดลมหายใจลึกๆเข้าไปด้วยความรู้สึกวาบถึงปัญหาและอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า สิ่งที่คิดครั้งแรกสำหรับผู้บริหารคงจะไม่พ้นความไม่มั่นใจในสามารถของทีมงาน

        Amelia Fawcett อดีตรองประธานบริษัท Morgan Stanley International กล่าวว่า ทางออกที่ดีอาจจะมาจากโอกาสและบุคคลที่เราไม่ได้ตั้งความหวังไว้ก่อน การจะทำให้ทีมงานมีใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เราต้องให้โอกาสและกระตุ้นให้เขาแสดงความสามารถ การคิดตั้งแต่แรกว่าเขาจะทำไม่ได้ก็คงจบลงด้วยการทำไม่ได้ แต่ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขา ก็จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จจากพวกเขาได้เช่นกัน Amelia เล่าประสบการณ์สมัยเธอยังเป็นเด็กว่า ป้าของเธอจะคอยพูดกับเธอเสมอเวลาที่เธอมีปัญหาว่า “Amelia จงสืบเท้าออกไปแล้วอย่าถอนกลับ” เป็นคำกล่าวที่สอนให้เธอรู้ตั้งแต่เล็ก ว่าการจะต้อสู้กับปัญหาใด เราต้องกล้าที่จะเผชิญกับมันด้วยความมุ่งมั่นและพากเพียร

        จนเมื่อเธอเข้าทำงานที่ Morgan Stanley International ซึ่งมีนโยบายการทำงานว่า การจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงมากขึ้นต้องทำงานเป็นเครือข่ายระดับโลก ในตอนนั้น Amelia ไม่ทราบว่าจะทำให้ธุรกิจมีความสำเร็จและมีประสิทธิภาพการทำงานทีดีขึ้นในระดับภูมิภาคยุโรปที่ตนดูแลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกด้วยศักยภาพของบุคคลากรของเธอได้อย่างไร เธอได้ให้พนักงานของเธอในทุกสายงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการลงมาจำนวน 40 คนเข้าสัมนานอกสถานที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 10 คนแล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มมีเวลา 2 วันในการจัดทำแผนธุรกิจในวงเงินลงทุน 50 ล้านดอลลาร์เพื่อนำเสนอต่อนักลงทุน (ในที่นี้สมมุติว่าเป็นตัวเธอและผู้จัดการระดับสูงอีกชุดหนึ่ง) พิจารณา

        เมื่อครบสองวัน ทั้งสี่กลุ่มได้นำเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจมากจนเธอคิดว่าจะนำวิธีการนี้กลับมาใช้กับบริษัท เธอได้มอบหมายให้ผู้จัดการระดับสูงจำนวน 10 คนหยุดงานประจำที่ทำอยู่แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดที่ทำอยู่ในยุโรป และให้หาวิธีการที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดและรูปแบบการทำงานของบริษัทที่มีอยู่เดิม หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ ทีมงานชุดนี้ได้กลับมาพร้อมข้อเสนออันประกอบด้วยกลยุทธ์และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ที่จะกระทำในสก็อตแลนด์ ข้อเสนอนี้ได้ถูกนำไปใช้จริงและทุกวันนี้ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทเป็นอันมาก ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานของกลุ่มนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการจัดทำแผนธุรกิจใหม่ในออสเตรเลีย และแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา

        ความสำเร็จนี้มาจากการกระตุ้นให้เกิดความคิดและความใฝ่ฝันให้ทีมงานซึ่งเดิมอาจไม่คิดว่าตนเองสามารถทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ โอกาสและกำลังใจทำให้เขาตื่นเต้นและกระตือรือร้น เป็นการปฏิวัติภายในในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ทีมงานเองก็ได้พัฒนาไปสู่ทีมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่กล้าคิดกล้าทำ เพียงแต่ให้โอกาสเขาได้คิดนอกกรอบและเสรีที่พวกเขาจะกำหนดกรอบของตัวเองใหม่ การกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าและวางเท้าลงไว้ให้มั่นคงโดยไม่ถอนกลับตามคำสอนของป้า ทำให้ Amelia ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้

---------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com