ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (13)  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

       เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 51 เลยนะครับ

 

      51. เป้าหมายของคุณคืออะไร

      ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ บุคคลเหล่านี้คือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และสิ่งที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้ก็ไม่พ้นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามที่จะมุ่งเข้าสู่เป้าหมายนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับคำถามเช่นนี้ ขอให้ตอบเป้าหมายของคุณให้มีความจำเพาะเจาะจง ลำพังแค่ตอบไปว่าต้องการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่เพียงพอ

      คุณควรระบุเป้าหมายในชีวิตของคุณเป็นเรื่องๆ เช่น เรื่องงานอาชีพ เรื่องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เรื่องครอบครัว เรื่องการให้บริการแก่สังคม แสดงให้ผู้สัมภาษณ์ได้เห็นว่าคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงด้านเดียว และในทุกๆ ด้านของชีวิต คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายเป็นเรื่องของใครของมัน ไม่มีผิดถูก แต่ควรต้องกำหนดระยะของความสำเร็จเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ระยะเวลาที่คาดหวังในความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนนั้น ทำไมเป้าหมายนั้นจึงมีความสำคัญต่อชีวิตคุณ ที่สำคัญอย่ายึดเวทีสัมภาษณ์เป็นของคุณ ชกให้เข้าเป้าในเวลาไม่เกิน 2 นาทีเพื่อจะได้ตอบคำถามอื่นเพราะคุณมีระยะเวลาการสัมภาษณ์จำกัด หากต้องลงจากเวทีก่อนครบยก คนแพ้คือคุณ ไม่ใช่กรรมการ

 

      52. เวลาเลือกรับคนเข้าทำงาน คุณพิจารณาอะไรบ้าง

      แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์และความคิดของคุณ แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมสามเรื่องนี้ คือ

1)   ผู้สมัครมีความสามารถที่จะทำงานได้หรือไม่ (คุณสมบัติ)

2)   ผู้สมัครจะทำงานหรือไม่ (แรงจูงใจ)

3)   ผู้สมัครเข้ากับงานได้หรือไม่ (ทีมงาน)

 

      53. ลองชักชวนให้ผมซื้อที่เย็บกระดาษสักอันได้ไหม

      อย่าไปตกใจหรือโต้แย้งว่าคุณไม่ได้มาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขาย เพราะการขายก็คือการสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลด้วยสินค้าหรือบริการที่มีราคาไม่แพงไปกว่าความต้องการที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น ในการทำงานไม่ว่าในตำแหน่งใดจึงไม่พ้นไปจากการทำหน้าที่พนักงานขายโดยมีสินค้าหรือบริการคือความรู้ความสามารถ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของคุณนั่นเอง

      หลักสำคัญของการขาย คือ ค้นหาความต้องการของลูกค้าและทำให้เขาได้รับความต้องการนั้นด้วยสินค้าหรือบริการของคุณ คำตอบที่เหมาะสมจึงควรเริ่มที่การพูดคุยเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อนด้วยคำถามพื้นฐาน เช่น ได้ใช้เครื่องเย็บกระดาษมาก่อนหรือไม่ ใช้ขนาด (size) อะไร คุณภาพสินค้าที่ใช้อยู่เป็นอย่างไร ทำไมจึงต้องการซื้อเพิ่ม โดยพร้อมกันไปกับการพูดคุยก็อธิบายคุณลักษณะที่ดีของเครื่องเย็บกระดาษของคุณซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าไปด้วย แล้วจบลงด้วยการปิดการขายด้วยคำถามที่ว่าด้วยคุณสมบัติของเครื่องเย็บกระดาษที่ผู้สัมภาษณ์กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้สัมภาษณ์ต้องการซื้อในราคาเท่าไร ไม่ว่าผู้สัมภาษณ์จะตอบเท่าไร (ยกเว้นขอฟรี) ขอให้คุณสรุปการขายว่าตกลงขาย เพราะนี่เป็นเพียงสถานการณ์สมมุติ ไม่ใช่การขายจริง สิ่งที่คุณได้ขายไปแล้วไม่ใช่เครื่องเย็บกระดาษแต่เป็นทักษะในการเจรจาและการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการเจรจา เมื่อคุณได้ขายมันไปแล้วก็ไม่ควรมายื้อด้วยการสาละวนกับการต่อรองขอขยับราคาทั้งๆ ที่เป็นกรณีสมมุติ ซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมาแล้ว ยังสร้างความรำคาญแก่ผู้สัมภาษณ์อีกด้วย

 

      54. คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร

       เป็นคำถามที่ต้องใช้ทักษะการต่อรองมากที่สุด หากตอบผิดก็อาจไม่ได้งานหรืออาจได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่ควร

      มีข้อแนะนำ 5 ประการสำหรับตอบคำถามเรื่องเงินเดือน

1)   ต้องไม่เป็นผู้เริ่มก่อน พนักงานขายที่ดีจะขายสินค้าหรือบริการของตนก่อนเสนอราคา คุณควรให้ผู้สัมภาษณ์ต้องการคุณก่อน คุณจึงจะมีอำนาจต่อรอง

2)   ถ้าผู้สัมภาษณ์ยกคำถามนี้มาถามตั้งแต่เริ่ม หรือในช่วงต้นๆ ซึ่งคุณยังขายคุณค่าในตัวคุณไม่หมด ควรขอเลื่อนการตอบคำถามนั้นด้วยคำพูดทำนอง เงินก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าสำหรับคุณคือโอกาสที่ได้ทำงานที่คุณรักและมีความก้าวหน้าในสายงาน ดังนั้นถ้าไม่ติดขัดอะไร อยากขอให้สัมภาษณ์จนมั่นใจก่อนว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วค่อยมาคุยเรื่องเงินเดือน

3)   กฎข้อที่หนึ่งของการเจรจาต่อรอง คือ ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าเป็นผู้ชนะ ดังนั้นหลังจากที่คุณได้ขายความเชื่อถือในตัวคุณไปจนถึงคำถามเรื่องเงินเดือน ขอให้ตอบไปว่าคุณเชื่อว่าบริษัทมีอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนี้อยู่แล้ว จะช่วยแจ้งให้คุณทราบอัตราดังกล่าวได้หรือไม่ หรือตอบว่าคุณต้องการเงินเดือนที่สมกับความสามารถและคุณสมบัติของคุณ คุณมั่นใจว่าบริษัทจะให้ค่าตอบแทนคุณอย่างเป็นธรรม ไม่ทราบว่าตำแหน่งที่คุณสมัครนี้มีอัตราเงินเดือนเท่าไร เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว การตัดสินใจหรือการต่อรองจะกลับมาเริ่มที่ฝ่ายคุณ

4)   ก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน คุณควรสำรวจค่าจ้างในอัตราตลาดก่อน ตามปกติแล้วการเปลี่ยนงานจะมีการบวกเพิ่มเข้าไปอีก 20-25% เงินเดือนเพื่อการต่อรองจึงไม่ควรต่ำกว่าอัตรานั้น

5)   อย่าโกหกเรื่องเงินเดือนที่คุณได้รับอยู่ในปัจจุบันแต่ขอให้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนให้ชัดเจน เปรียบเทียบกับของบริษัทใหม่โดยรักษาการเพิ่มสุทธิอยู่ที่ประมาณ 20-25%

 

      วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

 

1 ธ.ค 54   

-----------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com