ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (14)  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

       เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 55 เลยนะครับ

 

      55. คำถามในเรื่องส่วนตัว

      ในการสัมภาษณ์รอบลึกๆ ผู้เข้าสอบอาจพบกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์การสัมภาษณ์ และมักติดนิสัยที่จะสอบถามเรื่องราวที่ตนสนใจโดยไม่เกรงใจ เช่น คำถามเกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา การมีส่วนร่วมทางการเมือง วงศ์ตระกูล โรคประจำตัว ความพิการบกพร่องทางร่างกาย

      มีหลายวิธีที่จะจัดการกับคำถามเหล่านี้

1)   อาจถือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวโดยไม่ให้คำตอบ แต่การปฏิบัติเช่นนี้อาจทำให้ผู้สัมภาษณณเข้าใจผิดและให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์ก็ได้

2)   อาจยอมสละความเป็นส่วนตัวโดยการตอบคำถามไปตามจริงถ้าคิดว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยคุณได้

3)   ใช้การเลี่ยงแบบการทูตโดยแจ้งผู้สัมภาษณ์ว่าคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจต่อคำถามดังกล่าว จึงขอไม่ตอบคำถามนี้

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการใดที่กล่าวมาข้างต้น ต้องมั่นใจว่าคำถามนั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่คุณสมัครมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้เข้าสอบจะปฏิเสธการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติ

 

56. คำถามที่ซ่อนอยู่ในใจผู้สัมภาษณ์

เป็นคำถามที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้สัมภาษณ์โดยไม่ได้ถาม เนื่องจากไม่ได้ถามออกมาผู้เข้าสอบจึงไม่มีโอกาสที่จะชี้แจง และการที่ไม่ได้ชี้แจงนี้เองที่อาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อผู้เข้าสอบเพราะผู้สัมภาษณ์อาจสรุปเอาเองว่าข้อสงสัยนั้นต้องเป็นไปตามที่เขาคิดอย่างแน่นอน คำถามที่ซ่อนอยู่ในใจนี้อาจมาจากลักษณะทางกายภาพของร่างกาย หรือประวัติส่วนตัวที่อ่านจากใบสมัครงาน เช่น เป็นคนขาเป๋ จบมาจากสถาบันที่มีประวัติการวิวาทกับสถาบันอื่น มาจากครอบครัวคนต่างด้าว มีอายุค่อนข้างมากสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ฯลฯ สิ่งเหล่านิอาจเข้ารบกวนจิตใจของผู้สัมภาษณ์จนเกิดเป็นคำถามว่า คุณเหมาะกับงานที่จะได้รับมอบหมายหรือไม่ แต่ผู้สัมภาษณ์ก็ไม่กล้าที่จะถามเพราะกฎหมายแรงงานไม่อนุญาตให้นำเรื่องเหล่านี้มากีดกันการเข้าทำงาน ในขณะเดียวกันผู้สอบก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามในใจนี้ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามเพราะอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์ไม่พอใจ และที่ร้ายไปกว่านั้นก็เป็นไปได้ที่ผู้สัมภาษณ์ยังไม่ทันคิดถึงเรื่องดังกล่าวเลยจนกระทั่งผู้เข้าสอบหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดและสะกิดให้ผู้สัมภาษณ์เกิดความหวาดระแวงว่าผู้เข้าสอบคงมีปัญหาในขั้นรุนแรง ไม่ทางกายภาพก็ทางจิตใจ จึงร้อนตัวนัก

วิธีที่ดีที่สุด คือ อย่าหยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาออกตัวก่อนที่ผู้สัมภาษณ์ถาม แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเตรียมคำตอบที่เหมาะสมต่อคำถามที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ตอบผู้สัมภาษณ์ให้มีความมั่นใจว่าคุณไม่มีปัญหาอย่างที่เขาคิดในทันทีที่ผู้สัมภาษณ์นำเรื่องนี้ขึ้นมาถาม

 

57. ส่วนไหนของงานที่คุณต้องใช้ความพยายามมากที่สุด

คำถามข้อนี้ต่างจากข้อที่เคยนำมาเสนอก่อนหน้านี้ซึ่งเคยแนะนำให้เปลี่ยนนิยามจากคำว่า “ยาก” เป็น “ท้าทาย” เพราะข้อนี้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามว่า ยาก แต่ถามว่า ใช้ความพยายามมากที่สุด การจะให้นิยามใหม่สำหรับคำนี้จึงทำได้ยากกว่าคำถามก่อน และส่วนที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดที่คุณหยิบยกขึ้นมาเป็นคำตอบ ก็อาจหมายถึงปัญหาการทำงานของคุณด้วย

คำตอบที่เหมาะสมจึงควรเปลี่ยนส่วนน้อยให้เป็นส่วนใหญ่ หรือให้เป็นเรื่องปกติโดยตอบว่า คุณได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในทุกงานที่คุณเข้ารับผิดชอบโดยเฉพาะงานที่มีผลกระทบในวงกว้างหรือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หรือกฎระเบียบที่ออกใหม่

 

58. คุณให้นิยาม “ความสำเร็จ” ว่าอย่างไร และจะวัดได้อย่างไร

เป็นคำถามที่ไม่ยาก แต่หากไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็อาจตอบกว้างหรือแคบเกินไปได้

   คำตอบที่เหมาะสมคือ การให้นิยามที่บุคคลทั่วไปคุ้นเคยและเข้าใจกันอยู่แล้วแต่พยายามจัดคำพูดให้สอดคล้องกับความสำเร็จในชีวิตการทำงานของคุณ เช่น ความสำเร็จ คือ การได้บรรลุผลตามเป้าหมายสำคัญที่ตั้งเอาไว้ ส่วนการวัดความสำเร็จจะดูจากความก้าวหน้าทั้งในส่วนของการบรรลุตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการบรรลุเป้าหมาย หลังจากนั้นก็ยกตัวอย่างความสำเร็จในอดีตของคุณสักเรื่องสองเรื่องโดยชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ความก้าวหน้าจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไรว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้น เป็นต้น  

 

      วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

 

2 ธ.ค 54   

-----------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com