ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: บัญญัติ 10 ประการของผู้บริโภคข่าวสาร  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

          Cees Hamelink ได้คำแนะนำผู้ใช้สื่อให้ตรวจสอบความตระหนักหรือการรู้สึกตนในการบริโภคข่าวสาร ไม่โอนเอียงไปตามการชักนำของสื่อ เขาเขียนคำแนะนำนี้ไว้ในบทความเรื่อง “จริยธรรมของผู้ใช้สื่อ” (Ethics for Media Users) ลงพิมพ์ในวารสาร European Journal of Communication ฉบับเดือนธันวาคม 1995 หรือ 17 ปีที่แล้วซึ่งยังทันสมัยและใช้ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่แยกออกเป็นสองฝ่าย และต่างฝ่ายต่างก็อาศัยสื่อโหมประโคมความดีของตน และโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนอยู่กันคนละชาติ

            Hamelink เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ เขาได้แนะนำรายการตรวจสอบ (checklist) 10 รายการที่ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ประเมินตนเองและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เขาขอให้ผู้บริโภคข่าวทุกคนตั้งคำถามไว้ในใจทุกครั้งในความเป็นอิสระ คุณภาพ และความรับผิดชอบของสื่อโดยผู้บริโภคข่าวสารต้องไม่สนใจแต่เพียงเนื้อข่าว แต่จะต้องเตือนตนเองทุกครั้งเมื่อเกิดความรู้สึกโน้มเอียงที่จะเชื่อตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ บัญญัติ 10 ประการของ Hamelink ประกอบด้วย

1.           จงทำตนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีสติและมีความเป็นกลาง

2.           จงอย่าได้ยอมรับการตรวจกั้น (censor) ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ

3.           จงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

4.           อย่าได้ยอมรับข้อมูลข่าวสารที่เล่นเรื่องความแตกต่างของเชื้อชาติหรือสนับสนุนพฤติกรรมทางเพศ

5.           หาแหล่งข้อมูลข่าวสารสำรองเพื่อการตรวจสอบข่าว

6.           มีการใช้สื่อที่หลากหลาย

7.           ปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเอง แสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าเอาตัวออกปะทะในกระแสความขัดแย้ง

8.           ทำตัวให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยการกรองข่าวก่อนนำออกใช้

9.           อย่าทำตัวแบบนักหนังสือพิมพ์บางคนที่รับเงินเพื่อเต้าข่าว

10.    เรียกร้องความน่าเชื่อถือจากผู้ผลิตสื่อเมื่อปรากฎชัดว่าเป็นข่าวที่บิดเบือน

            Hamelink กล่าวว่ากรอบแนวคิดนี้เป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่กฎตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสังคมของผู้รับข่าวและสถานการณ์ของการเผยแพร่ข่าวในขณะนั้นว่าต้องใช้ความเข้มงวดในการตรวจกรองมากน้อยเพียงใด

            เป็นบทความที่อ่านแล้วเครียด แต่ก็เป็นคำเตือนที่ดี ทั้งสิบข้อเป็นความเห็นเชิงบวกเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่หลงไปตามกระแสครับ

11 พ.ค 2555

-----------------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com