ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การออกแบบเว็บไซด์ด้วยส่วนผสมทางการตลาด 4S  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

         

          ส่วนผสมทางการตลาด 4P อันประกอบด้วย Product, Price, Place, Promotion เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ดีในการบริหารการตลาดในโลกทางวัตถุ แต่อาจไม่เหมาะหากจะนำมาใช้กับการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ทเนื่องจากมีข้อจำกัดสองประการ ได้แก่

1.                บทบาทของ 4P ในการตลาดแบบอินเตอร์เน็ทมีน้อยมาก

2.                กรอบความคิดของ 4P ขาดองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์

            พื้นฐานความสำเร็จของการทำการตลาดแบบอินเตอร์เน็ทอยู่ที่การบูรณาการกิจกรรมในโลกเสมือนจริง (virtual) ของอินเตอร์เน็ทเข้ากับกลยุทธ์ในโลกทางวัตถุ (physical) แผนการตลาด และกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

            Dr. Constantinides ได้เสนอกรอบความคิดส่วนผสมทางการตลาดที่จะนำมาใช้กับเว็บไซด์ซึ่งเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดแบบ 4S ประกอบด้วย

1.                ขอบเขต (Scope)

เป็นกลยุทธ์หลักที่รองรับการนำเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ท ผู้บริหารองค์กรต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้การตลาดทางอินเตอร์เน็ทมีขอบเขตเพียงไร คำว่าขอบเขตนี้มีความหมายครอบคลุมไปถึงตลาดและคู่แข่งทางการค้า คุณสมบัติของลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ทที่มีต่อการดำเนินงานตามปกติในปัจจุบัน และการกำหนดบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าขององค์กร

2.                ฐาน (Site) เป็นท่าทีในการนำเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ทซึ่งสะท้อนให้เห็นตัวตน สถานภาพ และเป้าหมายทางการตลาดขององค์กร เว็บไซด์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้าจึงต้องออกแบบให้อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย เว็บไซด์จะต้องสามารถกระตุ้นลูกค้าให้มีการติดต่อและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถดึงลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับองค์กรต่อไปด้วย

3.                การประสานกำลัง (Synergy) เป็นการกำหนดว่าการนำเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ทจะประสานพลังกับเครือข่ายงานขององค์กรได้อย่างไร การนำเสนอทางอินเตอร์เน็ทจะมีพลังทางการตลาดมากที่สุดเมื่อสามารถประสานการทำงานกับกระบวนการทางการค้าที่มีอยู่ขององค์กรด้วยการ

3.1               ผสานกับส่วนปฏิบัติการ (front office integration) โดยให้การนำเสนอทางอินเตอร์เน็ทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดที่มีอยู่ในโลกทางวัตถุ

3.2               ผสานกับกระบวนการทำงาน (back office integration) รวมไปถึงฐานข้อมูลและวัฒนธรรมขององค์กร

3.3               ผสานกับพันธมิตร (third party integration) ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมงานซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการค้า การขนส่ง และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นทางอินเตอร์เน็ท

4.                ระบบ (System) เป็นเรื่องทางเทคนิคและการบริหารเว็บไซด์ซึ่งรวมถึง software, hardware ระเบียบการใช้เครือข่ายการสื่อสาร การจัดการเนื้อหา การดูแลระบบ การดูแลเว็บไซด์ การเลือกใช้ศูนย์ ระบบการจ่ายเงิน และการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการใช้ส่วนผสมทางการตลาดแบบ 4S ในการบริหารสินค้าทางอินเตอร์เน็ท ที่เห็นได้ชัดได้แก่

1)                       ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของการปฏิบัติการทางอินเตอร์เน็ท  การปฏิบัติงานขององค์กร และการใช้เทคโนโลยีที่จะมารองรับความสำเร็จของการนำเสนอทางอินเตอร์เน็ท

2)                       การทำงานแบบผสานกำลังทั้งด้านกลยุทธ์และการบริหารการปฏิบัติงานจะช่วยให้การดำเนินงานไม่ประสบปัญหาแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

3)                       เหมาะสมกับกลยุทธ์การทำงานทางอินเตอร์เน็ทและช่วยสนับสนุนการค้าในโลกทางวัตถุเมื่อเงื่อนไขบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน

4)                       ช่วยเสริมบทบาทของผู้บริหารทางการตลาดในฐานะผู้กำหนดกลยุทธ์

            แต่ส่วนผสมทางการตลาดแบบ 4S ก็มีข้อจำกัดอยู่สองประการ กล่าวคือ

(1)                  พัฒนาขึ้นเพียงเพื่อการทำธุรกิจกับลูกค้า

(2)                  ต้องมีความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ทเป็นอย่างดีเพื่อจะได้นำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้หาไม่ง่ายนัก

ผู้ที่กำลังจะออกแบบเว็บไซด์ หรือผู้ที่มีเว็บไซด์ใช้ในการค้าขายหรือให้บริการทางอินเตอร์เน็ทอยู่แล้ว ควรนำส่วนผสมทางการตลาด 4S ของ Dr. Constantinides มาตรวจสอบและประเมินความครอบคลุมในแต่ละองค์ประกอบ จะช่วยให้การวางแผนการตลาด การประสานกับหน่วยงานหลักขององค์กร มีความรัดกุมและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

13 พฤษภาคม 2555

-------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com