ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การวางแผนการสื่อสาร  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

           

การวางแผนการสื่อสาร

            คุณเคยได้รับข้อความอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ส่งช่างไม่คิดเอาเสียเลยว่าคุณอยากรู้หรืออยากได้ยินเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ หรือบางครั้งแม้เวลาเข้าไปนั่งฟังการบรรยายงานขององค์กรคุณเอง มีบ้างไหมที่คุณรู้สึกว่าเรื่องที่พูดมานั้นเกาไม่ถูกที่คันสักที หรือแม้ในเวลาที่คุณทำหน้าที่เป็นผู้พูดเองแต่รู้สึกได้ว่าผู้ฟังไม่ได้ให้ความสนใจในสิ่งที่คุณพยายามจะพูดหรือชี้แจงเลย เหตุการณ์เหล่านี้อย่างเบาก็คงเป็นแค่สร้างความหงุดหงิด แต่ถ้าหนักอาจทำให้คุณฟิวส์ขาดหรือเม้งแตกซึ่งย่อมส่งผลเสียที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการสื่อเรื่องราวปกติสามัญประจำวันหรือข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์กร ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีก่อนเสมอ

            ขั้นแรกต้องเริ่มที่การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องคิดก่อนว่าผู้ฟังต้องการรู้หรือต้องการฟังอะไร ผู้ฟังชอบที่จะรับข้อมูลเหล่านั้นด้วยช่องทางหรือวิธีการนำเสนออย่างไร อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เขาหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วหันกลับมาฟังคุณ และจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะสื่อนั้นเขาได้รับไว้แล้ว

            การสื่อสารที่ดีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเพียงแค่การจัดเตรียมข้อมูลหรือการนำเสนอที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมีแผนการสื่อสารที่มั่นใจได้ว่าผู้ฟังจะสนใจฟังและรับข้อมูลของคุณไว้ ข้อมูลที่คุณต้องการสื่อเปรียบเหมือนสินค้าที่คุณต้องการขาย ส่วนผู้ฟังก็เปรียบเหมือนลูกค้า การที่จะให้ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้า คุณคงต้องจัดหีบห่อของสินค้านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ซื้อสนใจ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณค่าหรือประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับมีมากกว่าราคาที่คุณเสนอขาย และคุณต้องเข้าถึงลูกค้านั้นด้วยช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้อง นอกจากนั้นคุณต้องสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่คุณเสนอขายออกไปนั้นมีผลการตอบรับได้ดีเพียงใดเพื่อจะได้เสริมด้วยนโนบายส่งเสริมการขายที่เหมาะสมต่อไป

            การวางแผนการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ได้แก่

 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของตนเอง

        ก่อนอื่นตัวคุณเองต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าการสื่อสารหรือการพูดของคุณมีวัตถุประสงค์อะไร พูดง่าย ๆ ว่าต้องการได้อะไร เมื่อใด และทำไม บันทึกวัตถุประสงค์ที่ว่านี้ลงในแผนการสื่อสาร

 2. เข้าใจผู้ฟัง

        แยกแยะผู้ฟังออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งอาจแบ่งตามประเภทของผู้มีผลประโยชน์ร่วม (stakeholder) เช่น เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้น เป็นลูกค้า เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือแบ่งตามลักษณะงาน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายเทคนิค หรือแบ่งตามระดับการบริหาร เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง  ผู้ปฏิบัติงาน

 3. เข้าใจความต้องการของผู้ฟัง

        วิเคราะห์ว่าผู้ฟังแต่ละกลุ่มนั้นต้องการอะไรหรือต้องการรู้อะไรจากคุณ แล้วบันทึกความต้องการของแต่ละกลุ่มนั้นลงในแผนการสื่อสาร หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมข้อมูลที่สามารถสนองความต้องการทั้งของคุณและของผู้ฟังรวมทั้งลำดับก่อนหลังและวิธีการนำเสนอเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ลงในแผนงาน

 4. สำรวจช่องทางหรือรูปแบบการสื่อสาร

        แม้จะเป็นการพูดในที่ชุมนุมชน หรือการบรรยายในห้องประชุม ช่องทางการสื่อสารก็มีได้หลายรูปแบบ เช่น Power Point, Video, Flip Chart, White Board, Poster, Picture, Sheets, Music, Visualizer รวมไปถึงการให้ผู้ฟังเข้ามีส่วนร่วม เช่น Case Study, Simulation, Role Play แต่ที่สำคัญคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าช่องทางหรือรูปแบบการสื่อสารที่คุณวางแผนจะใช้นั้นมีอยู่และพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่

 5. ทบทวนแผนการนำไปใช้

        ในกรณีที่ผู้ฟังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ต้องให้มั่นใจว่าอย่างน้อยแผนงานนี้สามารถสนองวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างครบถ้วน และมีคำถามคำตอบสำหรับทุกกลุ่มในเรื่องต่อไปนี้

 • ผู้ฟังต้องการอะไรและต้องการรู้อะไร

 • เมื่อใดควรนำเสนออะไร

 • การตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ฟังแต่ละกลุ่มในแต่ละเรื่องจะใช้ช่องทางและวิธีการสื่อสารอย่างไร

 • อะไรเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละขั้นตอน

   6. ประเมินผล 

             ตลอดเวลาที่นำเสนอหรือบรรยาย ขอให้สังเกตความสนใจของผู้ฟังตลอดเวลา อย่ามุ่งเอามันอย่างเดียว บ่อยครั้งที่การพูดจบลงด้วยบรรยากาศสนุกสนานเฮฮาแต่ไม่มีสาระ ไม่สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้ แน่นอนที่สุดว่าการพูดในที่ชุมนุมชน หากไม่ใช่การพูดเพื่อไว้อาลัย หรือพูดเพื่อกระตุ้นความฮึกเหิมแล้ว การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้การพูดเป็นการยัดเยียดข้อมูลหรือแนวความคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรรักษาบรรยากาศนั้นไว้ตลอดเวลา แต่ก็อย่าให้มากเกินไปจนกลายเป็นเฮฮา

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

9 มกราคม 2556

                                            -----------------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com