ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การโน้มน้าวผู้ฟัง  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

          ท่านผู้อ่านเคยตั้งคำถามแก่ตัวเองไหมว่า การพูดให้น่าสนใจ เป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือเปล่า ต้องเฉพาะคนที่เกิดมาเพื่อการนี้เท่านั้นหรือไม่จึงสามารถพูดได้น่าฟัง นำเสนอความคิดได้อย่างละเอียดหมดจด และกระตุกต่อมประสาทของเราให้แทบจะกระโจนออกจากที่เพื่อไปปฏิบัติให้เป็นอย่างที่ผู้พูดได้แนะนำ

            หันกลับมามองตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องนำเสนองานให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือเป็นผู้จัดการที่จะต้องพูดกระตุ้นให้ทีมทำงาน หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตที่จะต้องสอนมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้แจ่มแจ้งชัดเจน ทุกบทบาทฐานะล้วนมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและลงมือปฏิบัติอย่างที่คุณต้องการ บางคนอาจทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากเย็นอะไร แต่สำหรับบางคนอาจรู้สึกว่ายาก ถึงอย่างไรก็ตาม บุคคลในกลุ่มหลังซึ่งน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ก็ยังเรียนรู้ให้สามารถทำเช่นนั้นได้เช่นกัน

            Alan H. Monroe ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Purdue ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่หนึ่ง: เรียกความสนใจ (Get Attention)

            เรียกความสนใจของผู้ฟังโดยใช้การเล่าเรื่อง อารมณ์ขัน สถิติที่น่าตกใจ หรือคำถามเชิงสำนวนโวหาร หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในสิ่งที่คุณกำลังจะกล่าว การเรียกความสนใจที่ว่านี้ไม่ได้ให้นำมาใช้แทนการกล่าวนำ แต่ให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวนำ คุณควรทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเชื่อถือในตัวคุณ ระบุวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการพูดหรือบรรยายนี้ การจะพูดให้เกิดความประทับใจและจบลงด้วยเสียงปรบมืออย่างอึงคะนึง คุณต้องสร้างรากฐานในขั้นการกล่าวนำนี้ให้มั่นคงก่อน

            ลองมาดูตัวอย่างการบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การกล่าวนำในส่วนที่เกี่ยวกับสถิติที่น่าตกใจ อาจทำดังนี้

การเรียกความสนใจ

(สิ่งที่อาจนำมาเสนอ)

ความปลอดภัยในการทำงานได้ถูกละเลย

สถิติที่น่าตกใจ

     ทั้ง ๆที่มีมาตรฐานและระเบียบเรื่องความปลอดภัยกำหนดไว้เป็นอย่างละเอียดยิบ แต่จากผลการสำรวจพบว่าคนงาน 7 ใน 10 คนกลับละเลยการปฏิบัติ บ้างก็อ้างว่าการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทำให้เกะกะ บ้างก็ว่าทำให้ทำงานช้า ผลก็คือ บางคนต้องได้รับบาดเจ็บ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าตอนต้องไปนอนที่โรงพยาบาลหรือในโลงนั้นจะสะดวกสบายกว่าตอนต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยนี้มั้ย

 

ขั้นที่สอง: สร้างความต้องการ (Establish the Need)

            ทำให้ผู้ฟังเชื่อว่าปัญหานั้นมีอยู่จริง การใช้ข้อมูลต่อไปนี้อาจช่วยให้ผู้ฟังตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

·      สถิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำเสนอ

·      ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยให้ปัญหาคาอยู่โดยไม่ได้รับการแก้ไข

·      ชี้ให้ผู้ฟังเห็นว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อพวกเขาอย่างไร

            โปรดจำไว้ว่าในขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นการชี้ทางออกของปัญหา แต่เป็นขั้นการสร้างภาพเพื่อทำให้ผู้ฟังร้อนรนไม่สบายใจและพร้อมที่จะทำในสิ่งที่คุณกำลังจะแนะนำ

การสร้างความต้องการ

(สิ่งที่อาจนำมาเสนอ)

การละเลย / ไม่สนใจในปัญหา

ตัวอย่างและภาพ

·     อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวถูกทิ้งไว้ที่พื้นในขณะที่พนักงานขึ้นไปทำงานบนที่สูงจากพื้น 7-8 เมตร

·     หน้ากากป้องกันไอพิษถูกนำไปใช้ใส่เพื่อการเปลี่ยนอะไหล่แทนที่จะใช้ในการกรองไอพิษ

ผลที่เกิดตามมา

     การละเลยกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยคร่าชีวิตคนงานไป 162 ศพในเขตจังหวัดนี้เมื่อปีที่แล้ว วันนี้ผมมาบรรยายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสถิตินี้ในปีหน้า

           

ขั้นที่สาม: สนองความต้องการ (Satisfy the Need)

            ตอนนี้ก็มาถึงการนำเสนอการแก้ปัญหา ลองคิดดูว่าคุณจะแก้ปัญหาที่ผู้ฟังกำลังตั้งใจฟังได้อย่างไร ตรงนี้แหละที่เป็นหัวใจของการนำเสนองานหรือการพูด อาจทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดผล เช่น

·      ยกข้อเท็จจริงขึ้นมาหารือกัน

·      ลงรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ฟังเข้าใจประเด็นปัญหาและการแก้ไข

·      แจกแจงสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ฟังประพฤติหรือปฏิบัติ

·      สรุปข้อมูลเป็นระยะตลอดเวลาที่นำเสนอ

·      ยกตัวอย่าง หลักฐานซึ่งเป็นที่รับรอง ตลอดจนสถิติเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่คุณพูด

·      เตรียมคำตอบสำหรับประเด็นที่จะนำมาหารือ

การสร้างความพอใจ

(สิ่งที่อาจนำมากล่าว)

ทุก ๆ คนต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้อื่น

เท้าความ

     จากนิสัยที่สร้างสะสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับความหละหลวม ไม่เคร่งครัดต่อมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อเท็จจริง

     ยกข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ

ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ

    เมื่อใดที่คนงานมีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงได้สำหรับคนงานคนอื่น ๆ การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่าง

     ยกกรณีศึกษาขึ้นมาเล่าสัก 2-3 เรื่อง

ประเด็นที่นำมาหารือ

    สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยจะมีผลิตภาพ สูงกว่าสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยน้อยกว่า คนงานจะไม่สามารถเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หากเขาไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัย

 

ขั้นที่สี่: มองภาพอนาคต (Visualize the Future)

            อธิบายสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ฟังไม่ทำอะไรสักอย่าง ยิ่งการอธิบายเห็นภาพได้สมจริงในรายละเอียดเท่าไรก็จะยิ่งเกิดความต้องการที่จะปฏิบัติตามที่คุณแนะนำมากขึ้นเท่านั้น เป้าหมายของคุณอยู่ที่การชักจูงผู้ฟังให้เห็นด้วยกับคุณและยอมรับเอาพฤติกรรม เจตคติ และความเชื่อของคุณไปใช้ คุณจึงควรช่วยผู้ฟังให้มองเห็นผลที่อาจเกิดขึ้นหากพวกเขาได้ปฏิบัติตามแนวทางที่คุณต้องการให้เขาทำ แต่ต้องให้แน่ใจด้วยว่าภาพที่นำเสนอนั้นน่าเชื่อถือและสมจริง คุณอาจใช้วิธีต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ฟังคล้อยตามการอธิบายของคุณ

1.           วิธีเชิงบวก: อธิบายให้เห็นภาพว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหากผู้ฟังรับเอาความคิดของคุณไปฏิบัติ

2.           วิธีเชิงลบ: อธิบายให้เห็นภาพว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหากผู้ฟังปฏิเสธ ไม่รับเอาความคิดของคุณไปฏิบัติ ขอให้เน้นไปที่อันตรายและปัญหายุ่งยากทั้งหลายที่จะเกิดตามมา

3.           วิธีปัญหาและการแก้ไข: สร้างให้เห็นภาพในเชิงลบก่อน แล้วค่อยแสดงให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นหากผู้ฟังยอมรับความคิดของคุณไปปฏิบัติ

การสร้างภาพ

(สิ่งที่อาจนำมากล่าว)

ภาพของสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุก ๆ คน

วิธีปัญหาและการแก้ไข

วิธีเชิงลบ

     ภาพการปฏิบัติอย่างที่ทำกันอยู่และภาพของคนงานบางคนซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส มีภาพของคุณที่งานศพของเพื่อนร่วมงาน ภาพของคุณที่อยู่ข้าง ๆ เพื่อนที่ตายซึ่งไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ภาพที่คุณไม่สามารถสู้หน้าภรรยาของเขาเพราะคุณก็อยู่ข้าง ๆ เขาในตอนนั้น แต่คุณไม่ได้เตือนเขา

วิธีเชิงบวก

     ภาพที่คุณและเพื่อนร่วมงานกำลังรับรางวัลการปฏิบัติงานครบ 25 ปี ภาพความภาคภูมิใจของคุณที่ได้สอนมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่พนักงานเข้าใหม่ ภาพการแบ่งปันความรู้สึกยินดีในรางวัลที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความปลอดภัยที่ประทับใจของทุกคน

 

ขั้นที่ห้า: ลงมือปฏิบัติ (Action / Actualization)

            มาถึงขั้นนี้ คุณควรให้เวลาผู้ฟังได้ไตร่ตรองสิ่งที่พวกเขาสามารถทำเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะต้องการให้เขาลงมือทำเสียตอนนี้เลย แต่ก็อย่าไปพร่ำอะไรซ้ำซากหรือยัดเยียดข้อมูลหรือความมุ่งหวังอะไรอีก ให้โอกาสพวกเขามีทางเลือกเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในภาระกิจแก้ปัญหานี้ วิธีง่าย ๆ ที่ทำกันคือพักการบรรยายแล้วให้พวกเขาออกไปดื่มน้ำ กินของว่าง หรือคุยกันนอกห้องในขณะที่คุณก็เดินทักทายและตั้งคำถามแบบเจาะใจ ในกรณีที่ปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อน คุณอาจให้มี workshop ด้วยการจัดทำแผนแก้ปัญหาร่วมกัน

การลงมือปฏิบัติ

 

ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย

 

      ผมได้จัดให้มีการเดินตรวจโรงงานในช่วงบ่าย จึงขอเชิญทุกคนไปช่วยกันดูว่ามีพื้นที่ใดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยรีบด่วน แต่หากบ่ายนี้พวกคุณไม่สะดวก ก็ขอให้ติดต่อผมกลับด้วยว่าปัญหาที่พบมีอะไร และมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อการแก้ปัญหานี้

 

            สำหรับการพูดเพื่อตั้งประเด็นหารือหรือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนี้ สำหรับบางคนอาจทำได้เนียนเป็นธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการพูดในที่ชุมนุมชนหรือการบรรยายเพราะกลัวว่าสิ่งที่ต้องการนำเสนอจะไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควร ลองนำวิธีของ Monroe ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ไปใช้ ผมเชื่อว่าทักษะในการพูดโน้มน้าวและความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องให้ความสนใจผู้ฟัง สร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟัง นำเสนอทางออกของปัญหา ชี้ให้เห็นภาพของความสำเร็จ (หรือล้มเหลว) และขอให้ผู้ฟังตัดสินใจลงมือทำเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ นี่เป็นสูตรสำเร็จของการนำเสนองานซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายครับ

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

20 มกราคม 2556

-------------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com