ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: 7 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

          ลองนึกดูว่าวัน ๆ หนึ่งคุณมีการสื่อสารอะไรกับคนอื่นบ้าง เช่น เขียน    e-mail ร่วมประชุม เขียนรายงาน นำเสนองาน หารือกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วเกือบทั้งวันของเราหมดไปกับการสื่อสาร เราจึงควรมาดูว่าจะสามารถทำให้การสื่อสารของเราดีขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปมีความชัดเจนและมีประสิทธิผลมากที่สุด การเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีที่เรียกว่า 7C จึงมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนครบถ้วน และกลุ่มเป้าหมายก็ได้รับข้อมูลที่เราต้องการสื่อออกไป

            องค์ประกอบในการสื่อสารที่เรียกว่า 7C ประกอบด้วย

1.           Clear ชัดเจน

      เมื่อใดก็ตามที่เราเขียนหรือพูดกับใคร ขอให้มีความชัดเจนในเป้าหมายหรือข้อมูล คือรู้ว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ถ้าตัวคุณเองยังไม่ชัด กลุ่มเป้าหมายก็คงเข้าใจได้ไม่ชัดเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้สิ่งที่สื่อออกไปมีความชัดเจน คุณต้องพยายามลดจำนวนเรื่องที่มีอยู่ในแต่ละประโยคให้น้อยจนแน่ใจว่าผู้รับข้อมูลจากคุณไม่ว่าผ่านทางสื่อใดก็ตามสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อออกไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ผู้รับข้อมูลไม่ควรต้องใช้จินตนาการเพิ่มเติมอะไรมากมายในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณสื่อออกไป

2.           Concise กระชับ

      การสื่อสารที่กระชับ หมายความว่าคุณได้จับเฉพาะประเด็นและทำให้มันสั้น ผู้รับข้อมูลจากคุณไม่ต้องการอ่านหรือฟังข้อมูลยาวตั้งหกบรรทัดในขณะที่คุณสามารถทำให้มันสั้นเพียงแค่สามบรรทัดได้

3.           Concrete ตรงประเด็น

      ถ้าข้อความที่คุณสื่อออกไป ตรงประเด็น ผู้รับข้อมูลจะเข้าใจได้ว่าคุณต้องการบอกอะไรเขา คุณอาจใส่รายละเอียดลงไปด้วยก็ได้ แต่ต้องเป็นเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการจะบอก หากข้อมูลเหล่านั้นรวมกันแน่นเหมือนกับแสงเลเซอร์ได้ละก็ มันจะมีพลังอัดแน่นอย่างไม่ต้องตีความอะไรมาก

4.           Correct ถูกต้อง

      เมื่อข้อมูลที่สื่อออกไปมีความถูกต้อง ก็จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดในการสื่อสาร นอกจากความถูกต้องในข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สื่อสารก็ควรตรวจสอบด้วยว่า

·        ศัพท์ทางเทคนิคที่คุณใช้ไปนั้นเหมาะสมกับระดับการศึกษาหรือระดับความรู้ของผู้รับข้อมูลหรือไม่

·      มีข้อผิดพลาดทางด้านการใช้ภาษาหรือไม่

·        สะกดคำต่าง ๆ ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยการเขียน เคยมีผู้เล่าว่าในรายงานของข้าราชการท่านหนึ่งที่มีถึงผู้บังคับบัญชา ได้ลงท้ายรายงานว่า “จึงเรียนหมาเพื่อทราบ” โดยแท้จริงตั้งใจจะเขียนว่า “จึงเรียนมาเพื่อทราบ” คุณคงพอจินตนาการได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการท่านนั้นนะครับ

5.           Coherent สอดคล้องกัน

      ถ้าข้อความที่สื่อสารมีความสอดคล้องกัน เรื่องราวก็จะมีตรรกะอยู่ในตัว แต่ละประเด็นจะเชื่อมโยงร้อยเรียงเข้ากับประเด็นหลัก มีความคงเส้นคงวาไม่ขัดแย้งหรือวกวน

6.           Complete ครบถ้วน

      การสื่อสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับข้อมูลจะได้รับทุกสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการจะบอก ดังนั้นขอให้มั่นใจว่า

·        ข้อความที่สื่อออกไปนั้นได้กล่าวถึงการกระทำที่คุณต้องการให้ผู้รับข้อความลงมือกระทำหรือไม่ อย่าทึกทักเอาเองว่าผู้รับข้อความควรรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไร

·        ข้อความที่สื่อออกไปมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วหรือไม่ เช่น ชื่อคนที่ต้องการให้ติดต่อ สถานที่ เวลานัดหมาย ฯลฯ

7.           Courteous สุภาพ

      การสื่อสารที่สุภาพจะให้ความรู้สึกที่เป็นมิตร เปิดเผย และจริงใจ ไม่ควรมีท่วงทีเสียดสี ก้าวร้าว การสื่อสารที่สุภาพจะมอบความรู้สึกที่ดีให้ผู้ที่รับข้อความและเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คาดหวังว่าจะได้สิ่งนั้น รวมทั้งตัวคุณไม่ใช่หรือ

      นอกจาก 7C นี้แล้ว ผู้รู้บางท่านยังขยายต่อออกไปได้อีก เช่น ต้องน่าเชื่อถือ (Credible) ด้วย หรือบางท่านว่าต้องมีสร้างสรรค์ (Creative) ด้วย ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร ซึ่งก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครับ

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

29 มกราคม 2556

-----------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com