ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย  
ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
อีเมล์: drpiyanan@gmail.com
 
 

          สมัยก่อน เวลาที่เราชมว่าใครฉลาด จะหมายความว่าบุคคลนั้น หัวดี หรือมีความฉลาดทางปัญญา (Intelligence quotient: IQ) มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตสูง ในสุภาษิตไทยเองก็มีคำกล่าวว่า “คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด” ซึ่งมีความหมายไปในเชิงดูถูกผู้มีปัญญาน้อยว่าย่อมต้องแพ้คนมีปัญญามากกว่าวันยันค่ำ ความฉลาดทางปัญญาจึงเป็นเหมือนเครื่องชี้ความสำเร็จของบุคคลทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและในการประกอบอาชีพการงาน การทำข้อสอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับธงคำตอบมากที่สุด หรือความสามารถทำปัญหาให้หมดไปโดยไม่คำนึงถึงวิธีการจึงเป็นเครื่องวัดความฉลาดของบุคคลในสมัยนั้น ความฉลาดทางปัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท คือฉลาดไหวพริบ (Aptitude) และฉลาดเรียนรู้ (Achievement)

            จนกระทั่งประมาณต้นทศวรรษที่ 1990 Daniel Goleman ได้นำเสนอผลงานวิจัยว่า ความฉลาดทางปัญญามีส่วนในความสำเร็จของบุคคลเพียงไม่เกิน 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ส่วนใหญ่ในนั้นคือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence: EQ) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญสองประการ ได้แก่

1)         ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองและมีความคิดเชิงบวก (Intrapersonal intelligence) แม้เมื่อมีอารมณ์โกรธ โมโห เสียใจ กลัว รังเกียจ อับอาย  และสามารถใช้อารมณ์ที่เป็นบวก เช่น ความเบิกบาน ร่าเริง ยินดี นั้น มากำกับกริยาอาการที่ตนแสดงออกได้

2)         ความสามารถในการเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลอื่น (Interpersonal intelligence) รับฟังปัญหาของผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ พร้อมที่จะให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจัง ผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ประเภทนี้จะสามารถเรียกความมั่นใจของบุคคลอื่นที่เสียไปให้กลับคืนมาได้

ความฉลาดทางอารมณ์มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาความปลอดภัยมากกว่าความฉลาดทางปัญญา ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนางานความปลอดภัยต้องมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ในการทำงาน (intrapersonal) ในขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นการมีส่วนร่วมและประสานงานกับหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยประสบผลสำเร็จด้วยความเข้าอกเข้าใจในปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ (interpersonal)  

ในส่วนของตัวพนักงานเองก็จำเป็นต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ที่จะไม่ลัดขั้นตอนความปลอดภัยเพียงเพื่อให้ได้งานซึ่งเป็นประโยชน์สำเร็จเฉพาะหน้า แต่ยอมที่จะใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทำตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการลัดขั้นตอนการทำงานหรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยนั้นมีไม่มากนัก

ความฉลาดทางอารมณ์ในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็น interpersonal คือส่วนสำคัญที่ขาดหายไป ทุกๆ คนดูเหมือนจะมีธุระส่วนตัวมากมาย มีเรื่องที่ต้องทำอีกมากแต่ยังมีเวลาไม่พอที่จะทำ พวกเขาจึงมองเพื่อนพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยสายตาที่เมินเฉย ไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะกล่าวคำตักเตือนเพราะไม่ใช่ธุระ และอาจกลัวว่าจะโดนย้อนกลับมาด้วยคำพูดที่ทำให้เสียใจ ทุกคนมองแต่ประโยชน์ของตนเองและรักษาตนเองให้รอดเท่านั้น ที่หนักไปกว่านั้นก็คือ หากเพื่อนพนักงานเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมา แทนที่พวกเขาจะนึกเสียใจที่ไม่ได้กล่าวตักเตือน แต่กลับสมน้ำหน้าที่เพื่อนพนักงานนั้นไม่รู้จักระมัดระวังตนเอง แต่ละคนมองความปลอดภัยเป็นเรื่องส่วนตัวทำนอง กรรมใครกรรมมัน

หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันดังที่กล่าวมา ซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น ต่อให้องค์กรนั้นได้รางวัลการรับรองคุณภาพอะไรมา โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในงานก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนตัวอยู่และพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ จึงเป็นความจำเป็นที่องค์กรจะต้องสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับโดยเร่งด่วนโดยถือเป็นนโยบายขององค์กร

เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องที่สอนและเรียนรู้กันได้ เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้กัน คือกระบวนการที่เรียกว่า ความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม (Behavior-based safety) ด้วยการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้บทบาทของตนที่จะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการทำงานของเพื่อนร่วมงานโดยเปิดเผย ไม่ใช่จ้องจับผิด และให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปการปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง วิธีนี้จะช่วยปลูกฝังความรู้สึกห่วงใยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั้งหลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ได้ผลอย่างยั่งยืน การประกาศให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบาย จะช่วยให้การทำงานมีระบบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนพนักงานให้การตักเตือนนั้นไม่ใช่การยุ่งเรื่องของชาวบ้าน แต่เป็นมาตรการความปลอดภัยที่ตนเองก็ต้องทำต่อเพื่อนพนักงานอื่นเมื่อกำหนดการได้เวียนมาถึง เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานซึ่งไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น

19 ธันวาคม 2556

--------------------------------------------

 
 

บทความของผู้เขียน
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
 

หลักสูตรของผู้บรรยาย

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com