ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
หมวด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
1. จูงใจให้ได้ผล ต้องรู้จักคนๆ นั้นก่อน  
2. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (15)  
3. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (14)  
4. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (13)  
5. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (12)  
6. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (11)  
7. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (10)  
8. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (9)  
9. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (8)  
10. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (7)  
11. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (6)  
12. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (5)  
13. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (4)  
14. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (3)  
15. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (2)  
16. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (1)  
17. ประเภทและข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์   
18. ใช้การประเมินผลประจำปีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
19. เตือนแล้วเตือนอีก  
20. คุณค่า (ฆ่า) พนักงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
 
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า บทความทั้งหมด: 29 บทความ
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com