ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
ชื่อ: ดร. บดี ตรีสุคนธ์
ประวัติผู้เขียน/ผู้บรรยาย:

การศึกษา         บริญญาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโทการจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคม   มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ประกาศนียบัตร

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการบริหาร (Bullet Proof Manager)

Certified การบริหารจัดการแบบกริด (Managerial Grids)

 

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

q       ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้

q       ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ

q       อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

q       กรรมการรับเชิญ คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อดีต  (เริ่มจากล่างขึ้นบน)

q       ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

q       ผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   บริษัท ดี เอช แอล  อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำกัด

q       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

q       ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ  บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

q       เจ้าหน้าที่บังคับบัญชาและวิชาชีพ  บริษัทเหล็กสยาม จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย)

 

 

หัวข้อที่บรรยาย

q       Strategic Planning

q       Balanced Scorecard & KPI

q       HR Scorecard

q       Effective Planning & Goal Setting

q       Management By Objective (MBO)

q       Counseling and Performance Feedback

q       Organization Development

q       Corporate Cultural Engagement

q       Effective Leadership

q       Problem Solving and Decision Making

q       Effective Communication and Coordination

q       Supervisory Skills

q       Effective Coaching

q       Team Building

q       Synergistic Team

q       Positive and Creative Thinking

q       Work Improvement

q       Time Management

q       Service Excellence

q       Service Blueprint

q       Self  Development

q       Customer Care (Service Excellence)

q       Constructive Disciplinary

q       Human Resource Management / Development

q       Career Development & Succession Planning

q       Competency Based Management / Development

q       Talent Management

q       HR for Line Manager

q       ROI  on Training

 

 

ประสบการณ์บรรยาย

-                   ธนาคารแห่งประเทศไทย

-                   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-                   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-                   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-                   ธนาคารเอเชีย

-                   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

-                   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

-                   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

-                   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

-                   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

-                   ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

-                   บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ปิโตรนาส  รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด

-                   บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

-                   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

-                   โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

-                   บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

 

-                   บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-                   บริษัท ไดซิน จำกัด

-                   บริษัท  โตโยด้า  โกเซ  ประเทศไทย  จำกัด

-                   บริษัท ซิงเด็นเก็น (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท CDG Group และบริษัทในเครือ

-                   บริษัท G – ABLE จำกัด

-                   CHUCHAWAL-DE WEGER INTERNATIONAAL LTD.

-     Fort Dodge Animal Health (Thailand) Ltd.

-                   บริษัท ทอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด

-                   บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด

-                   บริษัท ธนชาติ ซูริค ประกันชีวิต จำกัด

-                   บริษัท ไทยศรี ซูริค ประกันภัย จำกัด

-                   บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด

-                   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

-                   บริษัท อาพิค ยามาดะ (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค.

-                   บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด

-                   บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

-                   บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด

-                   บริษัท อี ไอ ซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

-                   บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ภัทรเฮ้าส์ จำกัด

-                   บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ด  จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) - Farmhouse

-                   บริษัท Easy Buy  จำกัด

 

-                   บริษัท Western Digital (Thailand) จำกัด

-                   บริษัทพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์)

-                   บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด

-                   บริษัท เน็ต มาร์ค จำกัด

-                   บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

-                   . เจริญเภสัช

-                   บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)

-                   บริษัทบางกอกฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

-                   บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-                   บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด  

-                   บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

-                   บริษัทไบโอเซน จำกัด

-                   บริษัทรีกัล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-                   บริษัท ช. รุ่งเลิศ จำกัด

-                   บริษัท ทรู ควอลิตี้ จำกัด

-                   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

-                   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-                   สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

-                   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

-                   สมาคมสโมสรนักลงทุน

-                   สมาคมประกันวินาศภัย

-                   สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย

-                   The Asia Business FORUM

-                   HR Center

-                   ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

-                   ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-                   บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

-                   บริษัท  ดับเบิ้ล  ดิจิตส์  จำกัด

-                   กระทรวงยุติธรรม

 

-                   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-                   กรมศุลกากร

-                   กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

-                   กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

-                   หน่วยงานราชการ จังหวัดนนทบุรี

-                   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-                   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-                   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-                   องค์การเภสัชกรรม

-                   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-                   โรงพยาบาลขอนแก่น

-                   โรงพยาบาลสระบุรี

-                   โรงพยาบาลพญาไท  ศรีราชา

-                   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

-                   มหาวิทยาลัยมหิดล

-                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-                   มหาวิทยาลัยเกริก

-                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

-                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กิจกรรมทางสังคม

-                   อดีตประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย

-                   อดีตกรรมการด้านพัฒนาและฝึกอบรมสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

บทความ หลักสูตร
  + คุณค่า (ฆ่า) พนักงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
  + การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Ownership Mindset) หลักสูตร 2 วัน
  + HORENSO เทคนิคบริหารการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
  + ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล (Effective Supervisor and H.R. for Non H.R.)
  + เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมงานที่ถูกงานและถูกใจ
  + การบริหารเวลาและปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Highly Effective Talent)
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com