ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
ชื่อ: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ประวัติผู้เขียน/ผู้บรรยาย:

ชื่อ-นามสกุล: นายราเชนทร์ พันธุ์เวช    

 

งานในปัจจุบัน

วิทยากรด้านพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ,ทีปรึกษา , นักเขียน

 

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KMUTT – บางมด)

 

ประวัติการทำงาน(อดีต-ปัจจุบัน)

 • วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co.,Ltd.)

 • วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (BaniaCo.,Ltd.)

 • ผู้จัดการโครงการ การติดตั้งระบบไฟฟ้า (Screen Power Co.,Ltd.)

 • โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP)

 • ธุรกิจส่วนตัวด้าน Computer และ Software

 • ที่ปรึกษาด้านการทำ KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน, Job Description

 • นักเขียน หนังสือด้านการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

   

  ส่วนหนึ่งของลูกค้า องค์กรชั้นนำ

  1. TOYOTA Motor (Thailand) Co., Ltd.(การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 7 รุ่น)

  2. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer)

  3. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลักสูตร Happy Work Place)

  4. บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) (การพัฒนาบุคลากร และ การทำงานเป็นทีม)

  5. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน)

  6. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น (หลักสูตร การทำงานเป็นทีม 4 รุ่น)

  7. King Power International Co.,Ltd. (หลักสูตร ยำ Presentation 2 รุ่น )

  8. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KPI & Action Plan)

  9. บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI)

  10. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (การสร้างการทำงานเป็นทีม)

  11. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (การสร้างความรักสามัคคีและทำงานเป็นทีม)

  12. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Professional Management)

  13. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จิตสำนึกรักองค์กร 4 รุ่น)

  14. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)

  15. บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI 4 รุ่น)

  16. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (Smart Goal Setting& Effective Action Plan)

  17. บริษัท เนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Smart Goal Setting& Effective Action Plan)

  18. บริษัท TLS Group South East Asia จำกัด(การบริหารและประเมินผลงาน / KPI)

  19. บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ(ประเทศไทย) จำกัด (หลักสูตร Balanced Scorecard)

  20. บริษัท โตโยต้า เจริญค้า จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน บนฐาน KPI)

  21. บริษัท เอฟ.บี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(การประเมินผลงานบนฐาน KPI)

  22. บริษัท โกลบอลพลาสท์ จำกัด (Smart KPI & Effective Action Plan)

  23. บริษัท โกลบอลพลาสท์ จำกัด (การประเมินผลงานบนฐาน KPI& Competency)

  24. บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด (Smart KPI & Effective Action Plan)

  25. การรถไฟแห่งประเทศไทย (การบริหารผลงาน และพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์)

  26. ชมรมบริหารงานบุคคล ปิ่นทอง (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)

  27. ชมรมบริหารงานบุคคล ไฮ-เทค (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)

  28. บริษัท เอ็กเซลเลนท์พีเพิลจำกัด (Public:บริหารผลงานอย่างไร ให้ถึงเป้า)

  29. บริษัท เอ็กเซลเลนท์พีเพิลจำกัด (Public :การกำหนดเป้าหมายและแผนงานเชิงกลยุทธ์)

  30. บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)

  31. บริษัท ซี.แอล.พี. เอ็นจิเนียนริ่ง จำกัด (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)

  32. บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ(ประเทศไทย) จำกัด (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)

  33. NYK Line (Thailand) Co., Ltd. (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)

  34. บมจ.SVI (หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน)

  35. บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด (PATCO) (Smart Manager)

  36. บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด (Calbee) (หลักสูตร การทำงานด้วยความสุข)

  37. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (การโค้ชและให้คำปรึกษาพนักงาน)

  38. SCG Authorized Dealer (ปัญญา กรุ๊ป)(หลักสูตร การบริหารงาน บริหารคน)

  38. Transtec Industry Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)

  40. Thai Sintokogio Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)

  41. JNC Nonwovens Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)

  42. บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)

  43. บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)

  44. บริษัท คิวพี ไทยแลนด์ จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)

  45. บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด (การตลาดภาคปฏิบัติ)

  46. บริษัท MIR World Wide Co.,Ltd. (หลักสูตร ภาวะผู้นำ)

  47. บริษัท ลาชูเล่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (การสร้างทีมงานมืออาชีพ3 รุ่น)

  48. บริษัท ลาชูเล่ เอเชีย จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)

  49. บริษัท V-Net Global Co.,Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer 2 รุ่น)

  50. สำนักนายกรัฐมนตรี (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)

  51. กรุงเทพมหานคร (หลักสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน)

  52. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เข้าใจคน เข้าใจงานประสานความเป็นเลิศ 3 รุ่น)

  53. กรมอุตุนิยมวิทยา (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)

  54. สาธารณสุข จ.ปทุมธานี (หลักสูตร Sum Presentation 2 รุ่น)

  55. วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี  (หลักสูตร การบริหารแผนงานโครงการ)

  56. วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี  (หลักสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน)

  57. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (หลักสูตร Sum Presentation)

  58. บริษัท Soft Logic Center จำกัด (Public Training :หลักสูตร Proactive HR)

  59. Public Training (หลักสูตร Sum Presentation 2 รุ่น)


บทความ หลักสูตร
  + การบริหารแบบมืออาชีพ
  + การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
  + การสะท้อนผลการทำงานและการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน
  + การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน
  + เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com