ค้นหาข้อมูล
 
 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   

 

 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


website stat counter
 

 
 

สวัสดีครับ

        วันนี้ผมได้นำบทความเรื่อง "ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" มาให้ท่านที่สนใจได้อ่านกัน 

        ความมุ่งหมายหลักของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหัวหน้างาน หน่วยงาน และองค์กร

        ทุกองค์กรจึงใช้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นตัวตั้งโดยใช้ผลประโยชน์ทั้งหลาย เช่น การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือโอกาสก้าวหน้าในการทำงานมาเป็นตัวล่อ หรือที่เรียกให้สุภาพก็คือ มาเป็นแรงจูงใจ ซึ่งก็คงตระหนักกันโดยทั่วไปแล้วว่า ไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวัง

        ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกผูกพันของพนักงานกับผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ลองศึกษาและนำไปปฏิบัติ ผมเชื่อว่าสิ่งที่หน่วยงานและองค์กรของท่านจะได้รับ จะไม่ใช่แค่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นความสุขในการทำงานและการใส่ใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานของท่านเช่นกัน


ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

27 มกราคม 2560


 
 
 
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่  
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)  
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)  
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)  
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)  
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน  
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง  
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ  
  9. กระบวนการพื้นฐานที่ใช้ในการสอนงาน  
  10. เทคนิคการตั้งคำถาม  
  11. ทักษะการตอบคำถามเฉพาะหน้า  
  12. การโน้มน้าวผู้ฟัง  
  13. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  
  14. การเป็นผู้นำที่ได้ใจคน ต้องมีพรสวรรค์เท่านั้นหรือ  
  15. ทำไม HR ไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง  
  16. การฝึกอบรมผู้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร  
  17. ทำอย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรม  
  18. การประเมินความต้องการและการกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
  19. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล  
  20. เทคนิคการนำเสนองานด้วยการบรรยาย  
 
  1. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
  2. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร  
  3. การใช้เรื่องเล่าประกอบการสื่อสาร  
  4. 7 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร  
  5. การวางแผนการสื่อสาร  
  6. พัฒนาการพูดในที่ชุมนุมชน  
  7. สิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน  
  8. เทคนิคการต่อรองแบบได้คืบเอาศอก  
  9. การออกแบบเว็บไซด์ด้วยส่วนผสมทางการตลาด 4S  
  10. บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality)  
  11. บัญญัติ 10 ประการของผู้บริโภคข่าวสาร  
  12. ความเครียด: ใครเป็นคนสร้าง  
  13. ที่มาของความเครียดในการทำงาน  
  14. สร้างนวัตกรรมอย่างไรไม่ให้เป็นนวกรรม  
  15. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (11) สร้างความสำเร็จด้วยการให้โอกาสแก่ทีมงาน  
  16. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (10) เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายนอก  
  17. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (9) ยืนหยัดในการตัดสินใจที่มีเหตุผล  
  18. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (8) ต้องกล้าที่จะตักเตือนอย่างจริงใจ  
  19. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (7) ค้นหาจุดแข็ง พัฒนา และใช้มัน  
  20. ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (6) เทคนิคการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทำงาน  
 
     
 

  1. จูงใจให้ได้ผล ต้องรู้จักคนๆ นั้นก่อน  
  2. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (15)  
  3. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (14)  
  4. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (13)  
  5. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (12)  
 
  1. ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารงานคุณภาพ (ผลการวิจัย)  
  2. ความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ  
 
   
 
 
  1. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ  
  2. สิ่งกีดขวางความสำเร็จของกระบวนการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม  
  3. ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย  
  4. การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย ควรเปลี่ยนเจตคติก่อนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน  
 
 
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com

                                   

 
   
   
บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น