ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)  
 
 

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม :          1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)       

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย þ ปฏิบัติการ ¨ สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :     þ ระดับหัวหน้างาน  þ ระดับวิศวกร þ ระดับบริหาร

þ ระดับปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล

          ในยุคการแข่งขันด้านผลิตและบริการ ซึ่งธุรกิจต้องมีจุดแตกต่างจากคู่แข่งขันจากประเทศอื่น รวมถึงการหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆในประเทศใกล้เคียงที่มีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ในขณะเดียวกัน องค์กรต้องสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการทำงานให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศที่มองหาช่องทางการขยายการลงทุน ซึ่งย่อมมองปัจจัยการผลิตที่ได้เปรียบ การบริหารเรื่องคุณภาพจึงเป็นกลยุทธที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ นอกจากไม่เพียงลดต้นทุนในการผลิตเนื่องจากมีข้อบกพร่องน้อย แต่หากยังสามารถทผลิตหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงอีกด้วย

วัตถุประสงค์

·    ผู้เข้าอบรมสามารถบอกถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจในคุณภาพหรือการป้องกันก่อนเกิดปัญหา

·    ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบ การควบคุมและการบริหารคุณภาพ

·    ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานได้

เนื้อหา

1.            ความสำคัญของคุณภาพในยุคการค้าเสรี

·       คุณภาพคือทางรอดในภาวการณ์แข่งขัน

·       การทำงานที่ถูกต้องทำให้ต้นทุนต่ำ

 

2.            ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพ

·       การทำงานอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกมีความสำคัญอย่างไร

·       การตรวจสอบไม่ทำให้เกิดคุณภาพ

·       คุณภาพไม่ใช้เรื่องของราคาหรือต้นทุน

 

3.            วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ

 

4.            หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

      4.1 การให้ความสำคัญกับลูกค้า(Customer Focus)
      4.2 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
      4.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
 (Involvement of People)
      4.4 การบริหารเชิงกระบวนการ (Process oriented)
      4.5 การบริหารที่เป็นระบบ
(System Approach to Management)

      4.6 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continual Improvement)
      4.7 การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริง(Management by fact)
       4.8 ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(Mutually Beneficial Supplier Relationships)

 

แนวการฝึกอบรม 

          ใช้Learning game ,กรณีศึกษา ,การระดมสมอง ,ประชุมกลุ่มย่อย สลับการบรรยายเสริม และมี แบบทดสอบ Pre-Post test เรื่องความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อคุณภาพองค์กรเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจก่อน-หลังการสัมมนา


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com