ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)  
ผู้บรรยาย: อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :          1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40  คน

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย                 þ  ปฏิบัติการ       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :      þ  ระดับปฏิบัติการ               þ  ระดับหัวหน้างาน

                                                þ  ระดับวิศวกร                    ¨  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

            การแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในสถานประกอบการโดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน เช่น พนักงานในสายการผลิต หรืองานด้านปฏิบัติการ หรืองานสำนักงาน เป็นต้น แต่การแก้ไขปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม กิจกรรม QCC เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบ QCC ในสถานประกอบการและสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.                ความเป็นมาของ QCC

2.                ความหมาย คำจำกัดความของ QCC

3.                ประโยชน์ของการจัดทำระบบ QCC

4.                ประเภทของ QCC ในปัจจุบัน

5.                ขั้นตอนการปฏิบัติของระบบ QCC ในสำนักงาน

·              จัดตั้งกลุ่ม

·              จดทะเบียนกลุ่ม

·              ประชุมกลุ่ม

·              ค้นหาปัญหา – เลือกปัญหา

·              กำหนดเป้าหมาย

·              จดทะเบียนกิจกรรม

·              ดำเนินขั้นตอน PDCA

·              ตั้งมาตรฐานการทำงาน

·              วางแผนทำเรื่องใหม่

6.                Workshop

7.                Q&A


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com