ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)  
ผู้บรรยาย: อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :          1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40  คน

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย                 þ  ปฏิบัติการ       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :      ¨  ระดับปฏิบัติการ                þ  ระดับหัวหน้างาน

                                                þ  ที่ปรึกษากิจกรรม QCC     þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

            การทำกิจกรรม QCC ให้มีความถูกต้องและประสบความสำเร็จได้นั้น สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการจัดทำกิจกรรม QCC  และผู้ที่จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาจะต้องมีความรู้และมีทักษะการให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาที่ดี การทำหน้าที่จึงจะมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม QCC ในสถานประกอบการและสามารถ นำไปปฏิบัติได้

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.                ทบทวนพื้นฐานและขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC

2.                ความสำคัญและความจำเป็น และประโยชน์ในการมีที่ปรึกษาการทำกิจกรรม QCC

3.                คุณสมบัติที่ของผู้ที่เป็นที่ปรึกษา

4.                การปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษากิจกรรม QCC

·         การเตรียมการของที่ปรึกษา

·         ระหว่างการให้คำปรึกษา

·         การติดตามผลการให้คำปรึกษา

·         การให้คำแนะนำ

·         จิตวิทยาและการจูงใจของที่ปรึกษา

·         ทักษะการสังเกตของที่ปรึกษา

·         ทักษะการสื่อสารของที่ปรึกษา

·         ทักษะการฟังของที่ปรึกษา

·         จรรยาบรรณสำหรับที่ปรึกษา

·         สิ่งที่ที่ปรึกษาไม่ควรปฏิบัติ

5.                Workshop

6.                Q&A


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com