ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต  
 
ผู้บรรยาย:
อีเมล์: -
 
 

หลักการและเหตุผล

     จากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้แต่ละธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การนำระบบ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้องค์กรมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น ลดต้นทุนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นได้ ดังนั้นการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการที่ถูกต้องของ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร สามารถทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงหลักการของ 5ส การประยุกต์ใช้ 5ส แต่ละตัว การตรวจสอบและปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการสอนที่อิงทฤษฎี การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาและทดสอบความเข้าใจ และช่วยลดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ เช่น QC, TQM ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้อย่างมาก

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

     ผู้บริหารและพนักงานที่มีความต้องการในการปรับปรุงและสร้างรากฐานด้านคุณภาพให้เกิดกับองค์กร

วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม

     1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องในการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส.

     2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิค 5ส.

      3.  เพื่อลดต้นทุนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นในองค์กร

      4.  เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพตัวอื่นๆ เช่น QC, TQM

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ทำความเข้าใจกับระบบ 5ส.
  • การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส. และจะเริ่มต้นกิจกรรม 5ส. อย่างไร
  • การวางแผนกิจกรรม 5ส.
  • การควบคุมโครงการ 5ส. ให้ประสบความสำเร็จ
  • เทคนิคในการจัดเตรียมใบตรวจสอบ (Audit Check List / Survey Form)
  • เทคนิคการตรวจติดตามและทำกิจกรรม 5ส.
  • การสร้างตัวชี้วัดในกิจกรรม
  • การรักษาระบบ 5ส. อย่างต่อเนื่อง
  • ตัวอย่างและกรณีศึกษาบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Golden Award

ระยะเวลาฝักอบรม

1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com