ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                    1 วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม:                            40 คน

รูปแบบการอบรม:                               þ บรรยาย                          þ ปฏิบัติการ     ¨ สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:               þ ระดับปฏิบัติการ           ¨ ระดับหัวหน้างาน

                                                                ¨ ระดับวิศวกร                 ¨ ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปลูกฝังค่านิยมโดยเริ่มจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด มีการจัดเก็บจัดวางที่สะดวกต่อการใช้ มีระบบ และเป็นมาตรฐานที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติอย่างใส่ใจ เป็นธรรมชาติ จากจิตสำนึกของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมหรือสั่งการอย่างใกล้ชิดจากภายนอก

กิจกรรม 5เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้กับพนักงาน เป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้พนักงานสามารถควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ลดความสูญเสียของกระบวนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเปล่าขององค์กร พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการ Q C D S M E E ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลิตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5

                                                                                                                         

เนื้อหาของหลักสูตร :

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส

2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3. การจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรม 5

4. การทำกิจกรรม Big Cleaning Day

5. การตรวจติดตามกิจกรรม 5

6. บทบาทหน้าที่ของพนักงานเพื่อความสำเร็จของกิจกรรม 5

7. กรณีศึกษาและกิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com