ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :            1   วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                    40  คน

รูปแบบการอบรม   :                   þ บรรยาย  þ Workshop           

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :        þ  ระดับปฏิบัติการ               þ  ระดับหัวหน้างาน

                                                         þ  ระดับวิศวกร                    þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงรวมทั้งอยู่ในสภาวะความถดถอยของเศรญฐกิจโลก กำไรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ องค์กรจะมีกำไรได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันจะนำมาซึ่งโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการทำงาน (working behavior) ของผู้ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืน

แต่การจะใช้ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทุกระบบ

 

วัตถุประสงค์

1.    เพือให้พนักงานได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำไคเซ็นด้วยการปูพื้นความรู้และความเข้าใจในกิจกรรม 5

 

2.     เพื่อให้พนักงานมีความรู้และได้มีโอกาสฝึกฝนเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปปรับปรุงงานในวิถีของไคเซ็นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อการอบรม

1.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม 5

 

2.    กิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.  Kaizen คืออะไร

4.  ทำไมต้อง Kaizen

5.  เริ่ม Kaizen จากจุดไหน

6.  เทคนิคที่สนับสนุนการนำ Kaizen ไปปฏิบัติอย่างได้ผล

  • 5 why
  • Visualization (การทำให้มองเห็น)
  • ECRRS (การจัดระเบียบใหม่)
  • 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ส่วนสูญเปล่า)

7.  การพัฒนาไคเซ็นให้ยั่งยืนในหน่วยงาน / องค์กร

8.  ตัวอย่าง / กรณีศึกษา

9.  Workshop


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com