ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: สุดยอดหัวหน้างาน (Superb Supervisory Skill)  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม2 วัน (09.00-16.00 .)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 40 คน

รูปแบบการอบรม : þ บรรยาย þ กิจกรรม þ ระดมสมอง

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : þ หัวหน้างานระดับต้น-กลาง þ ผู้ได้รับการวางตัวให้ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

 

หลักการและเหตุผล   

          ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปัจจุบันนั้น   ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่หัวหน้างานที่ทำหน้าที่ในองค์กรนั้น  ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ควรเป็น   ทั้งเรื่องของทักษะการบริหารจัดการงาน , การจัดการกับคน  ไปจนถึงกรอบความคิดที่สะท้อนออกมาในแง่ของบุคลิกภาพ , พฤติกรรม ที่แสดงออก  ที่แสดงออกถึงการขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่หัวหน้างาน  จุดนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งองค์กร  และบุคลากรที่ทำงานอยู่ในแต่ละหน่วยงาน

          ดังนั้น   การวางแผนพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน  ตั้งแต่วิธีคิด, ทัศนคติ จนถึงกระบวนการในการทำงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง  เพราะหัวหน้างานนั้น   เป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงนโยบาย ภารกิจใหม่ ๆ จากฝ่ายบริหาร  ลงสู่การปฏิบัติจริง  องค์กรย่อมอยากได้หัวหน้างานที่ทำงานแบบ Smart Work    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างเทคนิค,ทักษะในการทำหน้าที่หัวหน้างาน  จากที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว  ให้ก้าวข้ามขั้นไปสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน  ที่เจ้านายก็เรียกหา  ลูกน้องก็ชื่นชม

 

วัตถุประสงค์

1. ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน เน้นการสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านต่าง เช่น ทักษะด้านการบริหารคน,การวางแผน, การมอบหมายงาน, การสอนงาน , การติดตามงาน เป็นต้น

2. ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมและการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่สมาชิกในทีม

3. ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เข้าอบรม ให้มีความเข้าใจในรูปแบบทัศนคติที่จำเป็นต้องมี

4. นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้  ไปปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง

o     บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่

o      Workshop :  การค้นหาหัวหน้างานในฝัน

o      ความรู้และทักษะที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนา

o   Workshop :  แบบทดสอบเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้างาน

o   เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง  กับจิตวิทยาในการปกครองคน

o   หัวหน้างานยุคใหม่  กับการพัฒนาบุคลากร ( แนวคิดการสอนงาน )

o   หัวหน้างานยุคใหม่  กับเทคนิคการมอบหมายงาน

o   Workshop  :  วิเคราะห์พฤติกรรมลูกน้อง , จำแนกแยกแยะ เพื่อการบริหารจัดการ

o   หัวหน้างานกับการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ เพื่อการบริหารงานที่ยอดเยี่ยม

 

วันที่สอง

  o     หัวหน้างานยุคใหม่  กับการบริหารทีมงานอย่าง มีประสิทธิภาพ

o     Workshop  :  แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากของหัวหน้างาน

o     หัวหน้างานยุคใหม่  กับเทคนิคการติดตามงานที่ได้ผล

o     หลักการแก้ปัญหาและตัดสินใจของหัวหน้างานยุคใหม่

o     แนวคิดการพัฒนาตนเองสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

o     ศีล 5 ของสุดยอดหัวหน้างาน ( หลุมพรางที่หัวหน้างานควรใส่ใจ )

o     สรุปจบ  ถาม-ตอบ

 

 

 

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com