ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 .)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 40 คน

รูปแบบการอบรม : þ บรรยาย þ กิจกรรม þ ระดมสมอง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : þ หัวหน้างานระดับต้น-กลาง þ Supervisor þ พนักงานทั่วไป

 

หลักการและเหตุผล   

           องค์กรธุรกิจในปัจจุบันนี้  ต่างคาดหวังให้บุคลากรในองค์กร  ใช้ความรู้ ความสามารถที่มี ออกมาอย่างเต็มที่ ในอันที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้า  อย่างมั่นคงและยั่งยืน  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมใส่ใจกับการพัฒนาทัศนคติ  วิธีคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความสุขและสบายใจของบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน   อาจกล่าวได้ว่าเมื่อองค์กรก้าวหน้า บุคลากรภายในก็ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ได้เห็นและมีส่วนร่วมในความสำเร็จ

            หลักสูตรนี้  ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีต่อความก้าวหน้าขององค์กร  การพัฒนาภาวะผู้นำ , หลักคิดในการตัดสินใจ ,การพัฒนาตนเอง ,การพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานที่มีความสุขและสนุกกับงานอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งยังปลูกฝังในบุคลากรทุกคนมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

วัตถุประสงค์

      1.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในภาระงานที่รับผิดชอบ  อันมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร

2.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม,การพัฒนาตนเอง เพื่อความสุขในการทำงาน

3.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ที่มีต่อความสำคัญในการพัฒนาตนเอง  เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

 

หัวข้อการอบรม

      o  แนวคิดและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร

o  บทบาทหน้าที่ของท่าน   ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร

o  พฤติกรรมที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

o  การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม และคุณลักษณะของทีมงานคุณภาพ

o  เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ,ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบผู้นำ ให้เกิดขึ้นในตัวคุณ

o    หลักการพัฒนาตนเอง    เพื่อความสุข และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานไปพร้อมกัน

o  สรุปจบ  ถาม-ตอบ

 

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com