ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร  
ผู้บรรยาย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :           1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40  คน

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย                 ¨  ปฏิบัติการ            ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :      þ  สหภาพแรงงาน    þ  ระดับหัวหน้างาน

                                                þ  ระดับปฏิบัติการ   þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

บุคคลคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กรเพราะบุคคลเป็นผู้วางแผนงาน จัดการทรัพยากร ปฎิบัติการ ประสานงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านเทคนิคและอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิค แต่ทรัพยากรที่มีคุณค่านี้ควรจะต้องมีการกระทำที่ไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร พลังจากทรัพยากรที่มีคุณค่านี้จึงจะหนุนส่งให้การดำเนินการขององค์กรรุดหน้าและไปได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน

การที่จะให้เกิดความคิดและการกระทำที่ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในองค์กร จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์  หลักสูตรฝึกอบรมและสัมนาเรื่อง  “การสร้างและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร”  นี้ จึงได้รวบรวมวิธีการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจและนำไปประยุคต์ใช้ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขในระยะยาว

 

วัตถุประสงค์ :

1.      ผู้บริหาร พนักงาน เข้าใจหัวใจของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริง

2.      ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และแบ่งปันอย่างเป็นธรรม

3.      นายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในระยะยาว

 

หัวข้อการบรรยาย :

1.    แรงงานสัมพันธ์คืออะไร หัวใจของแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ที่ดีคืออะไร

2.    วิธีการสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.    ปัจจัยที่จะส่งเสริม/ทำลาย แรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร

4.    บทบาทของผู้บริหาร / หัวหน้างาน ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

5.    บทบาทของพนักงาน / ตัวแทนพนักงาน จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไร

6.    กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในเชิงป้องกันการเกิดปัญหา

7.    กรณีศึกษาจากกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาด้านแรงงานสัมพันธ์

8.    Workshop การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

9.    การครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน   


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + สุดยอดหัวหน้างาน ZSupurb Supervisory Skills) (หลักสูตร 1 วัน)
  + บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
  + การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแผนพัฒนารายบุคคลอย่างง่าย (Easy IDP)
  + กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com