ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ  
ผู้บรรยาย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 .)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 40 คน

รูปแบบการอบรม : þ บรรยาย þ กิจกรรม þ ระดมสมอง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : þ ผู้บริหาร þ หัวหน้างานระดับต้น-กลาง

                                                þ Supervisor

 

หลักการและเหตุผล   

            องค์กรหลายแห่งมักเข้าใจว่ากฎหมายแรงงานเป็นเรื่องเฉพาะของฝ่ายบุคคล เพราะเป็นเรื่องของกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริง ฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายที่มีพนักงานในความดูแลโดยตรงน้อยมากเมื่อเทียบกับฝ่ายอื่นๆ ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สัดส่วนของพนักงานในความดูแลรับผิดชอบอย่างที่เรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมีไม่ถึง 1%

            จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และหัวหน้างานทุกระดับซึ่งต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ขององค์กรต้องรู้และเข้าใจในกฎหมายแรงงานที่สำคัญว่าสิ่งใดที่ตนควรทำ ไม่ควรทำ สิ่งใดควรหลีกเลี่ยงละเว้นเพทอไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงานซึ่งอาจลุกลามบานปลายในทำนองน้ำผึ้งหยดเดียว และส่วนใดในกฎหมายแรงงานที่จะสามารถนำมาเสริมบทบาทความเป็นผู้นำในสายงานหรือในงานบริหารของตนอย่างไร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม

1.       มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้ไม่รู้ได้เคยผิดพลาดจนเป็นคดีความและก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

2.       มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานหลัก ตั้งแต่การจ้างงาน การกำหนดวันเวลาทำงาน การปฏิบัติต่อลูกจ้างพนักงาน

3.       มีความรู้และความเข้าใจในการวางตัวของหัวหน้างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักปฏิบัติในกฎหมายแรงงาน

หัวข้อการบรรยาย

            อธิบาย พร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาใน 6 หมวด

หมวดที่ 1 : การจ้างงาน

1.        ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน

2.        ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน

3.        พนักงานที่มาทำงานสาย หรือ ขาดงาน บริษัทมีสิทธิตัดค่าจ้างได้ ตามกฎหมายข้อไหน

4.        พนักงานที่ลาออกล่วงหน้าไม่ครบ หรือ หายไปเลย บริษัทจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

5.        การต่อสัญญาทดลองงาน ขยายทดลองงานมีความเสี่ยงต่อการเสียเงินเพิ่ม / ผิดกฎหมายตรงไหน

 

หมวดที่ 2 : วัน เวลาทำงานปกติ

6.       งานที่ฉุกเฉิน งานต่อเนื่องปล่อยไว้จะเสียแก่งาน ที่นายจ้างสั่งให้ทำโอทีได้ เป็นงานอย่างไร

7.       ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร

8.    การทำงานโอที กับ ทำงานวันหยุดรวมกันแล้วไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์

9.    จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนแล้วให้ทำโอที ทุกวันได้หรือไม่

10.   ผู้จัดการ / คนที่มีเงินเดือนสูง จะบริหารค่าล่วงเวลาอย่างไร จึงจะไปด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

 

หมวดที่ 3 : วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด

11. วันหยุด 3 วันที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดมีวันไหนบ้าง

12. ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

13. หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ( สำคัญมาก )

14. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนแทน หรือไม่ อย่างไร

15. วันหยุดพักร้อนที่ให้เกินกฎหมายจะตัดทิ้งอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย

16.  การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ต้องทำอย่างไร

 

หมวดที่ 4 : วันลา

17. ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร

18.  พนักงานที่ลาป่วยบ่อย ป่วยไม่จริง จะจัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด

19.  ลากิจได้กี่วัน ได้ค่าจ้างกี่วัน

20.    พนักงานหญิงมีครรภ์ จะทำโอทีหรือวันหยุดได้หรือไม่

 

หมวดที่ 5  : การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน

21.    การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน

22.   การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง

23.  การเลิกจ้างกรณีผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน

      

หมวดที่ 6 : ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

24.    วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน

25.     ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่

26.     กินเหล้า เล่นไพ่ ที่บ้านพัก ผิดร้ายแรงหรือไม่

27.    ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่

28.   ดื่มสุราในเวลาทำงานผิดร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรดูตรงไหน

29.  ลาพักร้อนแล้วหยุดงานไปก่อนได้รับอนุญาต ผิดร้ายแรงตรงไหน

30.    โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง

31.    พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่

32.     ผิดเรื่องเดียวกัน ลงโทษเบารอก่อน แล้วลงโทษหนักหลังศาลสั่งได้ไหม ?

33.    ทำลายทรัพย์สินส่วนตัวของเพื่อน ผิดระเบียบร้ายแรงได้อย่างไร ?

34.    ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?

35.     ลาไปตรวจครรภ์ ตามหมอนัดให้ลาคลอด หรือ ลาป่วยได้หรือไม่ ?

36.    สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง ไม่เคยเจรจา นายจ้างให้เอง ถ้าไม่ดีนายจ้างจะยกเลิกเองได้หรือไม่ ?

37.     เลิกจ้างด้วยเหตุขาดทุนจริงหรือไม่…ดูตรงไหน ?

38.    ทำผิดพร้อมกัน  เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?

39.    ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

40.    การแจก “ กล้วย ” ให้หัวหน้างาน ผิดร้ายแรงตรงไหน ?


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + สุดยอดหัวหน้างาน ZSupurb Supervisory Skills) (หลักสูตร 1 วัน)
  + บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
  + การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแผนพัฒนารายบุคคลอย่างง่าย (Easy IDP)
  + กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com