ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)  
ผู้บรรยาย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:              1  วัน  (9.00-16.30 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม:                       ไม่เกิน 40  คน

รูปแบบการอบรม:               þ บรรยาย        þ  Workshop       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:       þ  ผู้บริหาร   þ  หัวหน้างาน     ¨  พนักงานทั่วไป

1. หลักการและเหตุผล

ในการทำงาน ของบุคลากรในองค์กรใดๆ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มักมีปัญหาหลักๆอยู่ 3ประการ คือ

1) ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ของระดับองค์กร หรือ ระดับหน่วยงาน

2) ไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้สามารถพิชิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

3) สถานการณ์การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ บีบบังคับให้องค์กรต้องมีการปรับตัวเลขเป้าหมายสูงขึ้น

องค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายขององค์กร ว่าในแต่ละปี หรือ ปีต่อๆไป ต้องการเป้าหมายเท่าใด แต่พอลงมาถึงระดับหน่วยงาน กลับเกิดความไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหน จะต้องรับผิดชอบเป้าหมายข้อไหน รับผิดชอบเท่าไหร่ เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงเกิดปัญหาในการเกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ ทำงานไม่สอดคล้องกัน เป้าหมายขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน เกิดความขัดแย้งกัน

อีกประการคือ ถึงแม้มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ถ้าหากองค์กรยังคงมีการปฏิบัติงานเหมือนที่ผ่านมาทุกประการ ผลงานก็ย่อมไม่แตกต่างจากที่เคยได้คือ ไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการหรือแม้แต่หัวหน้างาน ก็ต้องช่วยกันหาวิธีการ ในการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละคน ให้องค์กรสามารถ พิชิตเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้

ดังนั้นองค์กรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดำเนินกิจการอยู่บ่อยครั้ง หากยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และถ้ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานก็ต้องปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นั้นๆด้วย เพราะต้องทำผลงานให้ได้ตัวเลขตามตัวชี้วัด(KPI) ที่ได้กำหนดไว้และแผนปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย หมายถึง ต้องคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย การประหยัดทรัพยากร เงินทุน กำลังพล เวลา และอื่นๆในส่วนของปัจจัยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจน และสามารถวางแผนปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมาย และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในการดำเนินตามแผนไปในตัว ซึ่งเราเรียกการทำแผนลักษณะนี้ ว่า Effective Action Plan

ซึ่งการที่จะเกิดการวางแผนแบบนี้ได้ ผู้มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานต้องมี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการคิดที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน คำนึงถึงผลกระทบในแต่ละด้าน และมีกลยุทธ์ที่จะสามารถ วางแผนปฏิบัติให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยมีเกณฑ์สำคัญคือ ต้องตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมายให้มากที่สุด และสามารถตรวจสอบผลงาน เทียบกับตัวชี้วัด (KPI) เพื่อปรับปรุงแผนได้ตลอดเวลา

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  2.1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถกระจายเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร ลงสู่หน่วยงาน หรือบุคลากรในองค์กรได้

2.2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

2.3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ให้ตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย และประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา ฯลฯ ในการดำเนินตามแผน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อลูกค้า องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างและ เนื้อหาของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 ทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจเพื่อ เข้าใจในทิศทางของบริษัท

          1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

          1.2 ภารกิจ (Mission) ขององค์กร

          1.3 ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร

          1.4 วัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กร

ส่วนที่ 2 หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร

          2.1  ภาพรวม แนวทางการบริหารผลงาน

          2.2  ที่มาของเป้าหมายองค์กร?

                   - ต้องตอบโจทย์วิสัยทัศน์, ภารกิจ, นโยบาย, กลยุทธ์ ขององค์กร

                   - ต้องสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร(Key Success Factor)

                    - ต้องสอดรับกับ ความต้องการ, ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร

                   - ตอบโจทย์ผลประกอบการ, การเติบโต และ ความยั่งยืนขององค์กร

          2.3  หลักการกำหนดKPI ทั้งระบบขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

- ต้องสมดุล (Balance) ด้านการเงิน, ลูกค้า, การจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, ความยั่งยืน

- ต้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล(Causes and Effects)

- ต้องมีความสำคัญ และผลกระทบมากพอ (Significant Impact)

- ต้องเจาะจงชัดเจน (Focus)

- ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร(Alignment)

- ต้องมีแผนงานที่สมเหตุผลรองรับเป้าหมาย (Reasonable Action Plan)

2.4 การกำหนดเป้าหมายในแต่ละข้อต้อง ตอบโจทย์การกำหนดเป้าหมายแบบ SMART

                   - S : SPECIFICเฉพาะเจาะจง ชัดเจน(อะไร / เท่าใด / เมื่อไหร่)

                   - M : MEASURABLEสามารถวัดเป็นตัวเลขได้        

                   - A : ACHIEVABLEมีโอกาสสำเร็จได้จริงในทางปฏิบัติ

                   - R : REASONABLEมีเหตุมีผล/สัมพันธ์กัน/ทุกคนยอมรับ

                   - T : TRACKINGสามารถตรวจสอบและติดตามได้

          2.5 การจัดลำดับความสำคัญ และ ให้น้ำหนักคะแนน ของ KPI องค์กร

          2.6 การกระจาย KPI ขององค์กรสู่หน่วยงานให้ตอบโจทย์เป้าองค์กร

ส่วนที่ 3 ทบทวนตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ทบทวนปัญหาของหน่วยงาน

3.1 การกระจาย KPI จากองค์กร สู่หน่วยงาน

3.2 เป้าหมายตามหน้าที่งาน(Functional KPI) ของหน่วยงาน

3.3 เป้าหมายที่อ้างอิงจากระบบมาตรฐานต่างๆ

3.4 ลำดับความสำคัญของ KPI หน่วยงาน

3.5 สรุปเป้าหมายหน่วยงาน

3.6 กรณีที่มีการกำหนดเป้าอยู่แล้วที่ผ่านมาทำได้ตามเป้า KPI หรือไม่ ประสบปัญหาอะไร

ส่วนที่ 4 ภาพรวมกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการ

4.1 การกำหนดเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (เป้าหมาย หรือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข)

          4.2 การวิเคราะห์เป้าหมาย (ปัญหาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ)

          4.3 การออกแบบทางเลือก เพื่อบรรลุเป้าหมาย

          4.4 การประเมินทางเลือก

          4.5 การจัดทำตารางแผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 5 การกำหนดเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เป้าหมาย

5.1 ใน KPI แต่ละข้อ เกิดมาจากกระบวนการใดบ้าง? (คิดย้อนกลับกระบวนการ)

          5.2 ใน KPI แต่ละข้อ มีองค์ประกอบทางทรัพยากร หรือ ปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง?

          5.3 ในแต่ละขั้นตอน มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

          5.4 ปัจจัย/สาเหตุ ภายในภายนอกจากอะไรบ้าง ที่ทำให้บรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย

ส่วนที่ 6 การออกแบบทางเลือก

          6.1 สามารถปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ ทรัพยากร หรือวิธีการใดบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย

          6.2 มีแนวทางปฏิบัติ ทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างให้เราสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 7 การประเมินทางเลือกเพื่อนำไปเป็นจัดทำแผนปฏิบัติการ

7.1 ประเมินปัจจัยความเป็นไปได้, ความคุ้มค่า, ทันเวลา, แตกต่างจากเดิม, ไม่เกิดผลเสีย

          7.2 การประมาณการความสำเร็จ ที่ตอบโจทย์เป้าหมาย

          7.3 สามารถอธิบายเหตุผล ของแต่ละทางเลือกทั้งหมดได้ชัดเจน

          7.4 เลือกทางเลือกที่จะนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 8 การทำตาราง Effective Action Plan

          8.1 กำหนดหัวข้อแผนปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดแต่ละตัว (KPI)

          8.2 ระบุผังระยะเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุด ช่วงเวลา

          8.3 ต้องใช้งบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร เท่าใดเพื่อทำตามแผน

          8.4 ผู้รับผิดชอบคือใคร กระทบต่อหน้าที่ของบุคลากรในและนอกหน่วยงาน อย่างไรบ้าง

          8.5 กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินการตามแผน และแผนการติดตามผล

          8.6 ทำตารางแผนปฏิบัติการ Effective Action Plan

4. กิจกรรม และ Work Shop  ประกอบการฝึกอบรมสัมมนา

หมายเหตุ แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5-8 คนตามหน่วยงาน เพื่อทำระดมความคิดเห็นร่วมกัน

Activity/Work Shop

รายละเอียด

ผลที่จะได้รับ

WS1

ทบทวนเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน

ระดมความเห็นในห้องสัมมนาทบทวนเป้าหมายร่วมกัน

- ทบทวน KPI องค์กร

- จัดลำดับความสำคัญ ของ KPI องค์กร ให้น้ำหนักคะแนน

- กระจาย KPI สู่ผู้บริหารหน่วยงาน

- ที่ผ่านมามีเป้าหรือไม่ ทำได้ตามเป้าหรือไม่ เพราะ?

- ปัญหาในการทำงานที่ผ่านมาคืออะไร

เขียนใส่กระ Flip chart ให้ตัวแทนกลุ่มอ่านสรุปให้ทุกคนฟัง

-  ให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน KPI ขององค์กรและหน่วยงาน และทบทวนปัญหาในการทำงาน ก่อนจะทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

WS2

วิเคราะห์ เป้าหมาย

ให้ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็นจาก Flip Chart เดิม

- เลือกเป้าหมายที่จะจัดทำแผน

- เกิดจากกระบวนการใดบ้าง

- ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการ

- ปัจจัยสาเหตุอื่นๆ

ให้ตัวแทนกลุ่มสรุปให้เพื่อนในห้องฟัง

-  ให้ผู้เข้าอบรมได้วิธีคิดวิเคราะห์เป้าหมาย ได้อย่างมีเหตุมีผล เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการสู่เป้าหมาย

WS3

การประเมินทางเลือก

ให้ทุกกลุ่มระดมความคิดเห็น จาก Flip Chart เดิม

- ออกแบบทางเลือก

- คำนวณโอกาสสำเร็จ และความคุ้มค่า

- ผลกระทบกับหน้าที่เดิมของบุคลากร

- ความเสี่ยงของการดำเนินการ

ให้ตัวแทนกลุ่มสรุปให้เพื่อนในห้องฟัง

-  ให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณได้ถึง การใช้ทรัพยากร โอกาสสำเร็จ ความคุ้มค่า และความเสี่ยง

WS4

ทำตาราง Effective Action Plan

ให้ทุกกลุ่มทำตาราง Action Plan ใน  Flip Chart ใหม่

-    แผนการปฏิบัติ แยกตาม KPI

-    ระยะเวลาดำเนินการ

-    ผู้รับผิดชอบ

-    งบประมาณ ทรัพยากรทุกด้าน

-    ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง

-  ให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำตาราง Action Plan ให้เป็นรูปแบบที่ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

 


5.ตารางกำหนดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล”

เวลา

รายละเอียด

8.30 -9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-12.00 น.

ส่วนที่ 1 ทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจเพื่อเข้าใจในทิศทางของบริษัท

 

ส่วนที่ 2 หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร

 

ส่วนที่ 3 ทบทวนตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ทบทวนปัญหา ของหน่วยงาน

 

กิจกรรม : WS1ทบทวน KPI องค์กรและหน่วยงาน

 

ส่วนที่ 4 ภาพรวมกระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการ

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหาร

13.00-16.00 น.

ส่วนที่ 5 การกำหนดเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เป้าหมาย

 

กิจกรรม : WS2 วิเคราะห์เป้าหมาย

 

ส่วนที่ 6 การออกแบบทางเลือก

 

ส่วนที่ 7 การประเมินทางเลือก เพื่อนำไปเป็นจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

กิจกรรม : WS3 การประเมินทางเลือก

 

ส่วนที่ 8 การทำตาราง Effective Action Plan

 

กิจกรรม : WS4 ทำตาราง Effective Action Plan

16.00-16.30 น.

กิจกรรมปิดท้ายสัมมนา

 

จบการอมรมสัมมนา

6.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม

สไตล์การบรรยาย แบบ ฮาสนุก ตื่นเต้น บวก การกระตุ้นสร้างแรงจูงใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววิทยากร

กิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอมรม ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำใช้กับการทำงานจริง

  • บรรยาย 35 %

  • กิจกรรมกลุ่ม 65% 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การบริหารแบบมืออาชีพ
  + การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
  + การสะท้อนผลการทำงานและการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน
  + การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน
  + เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com