ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: หลักการบริหารเวลาให้ประสบผลสำเร็จ (Effective Time Management)  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 .)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 40 คน

รูปแบบการอบรม : þ บรรยาย þ ปฏิบัติการ þ ระดมสมอง þ กรณีศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  þ ผู้บริหารหน่วยงาน þ หัวหน้างาน þ พนักงานทุกระดับ

                    

หลักการและเหตุผล   

            ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคร่งเครียดและเร่งรีบ  บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่  จึงมักประสบปัญหาการทำงานไม่เสร็จสิ้น  สมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด  ซึ่งส่งผลโดยตรงทั้งต่อภาพรวมของแผนงานหรือธุรกิจที่ต้องประสบปัญหา  และผลกระทบต่อสภาพจิตใจ , สุขภาพ  และการดำเนินวิถีชีวิตของบุคลากรเอง  ที่อาจเสียสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวไป

           ดังนั้น  การที่บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต  จึงส่งผลให้ตัวบุคลากรเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม,เกิดแรงกระตุ้นภายใน  ในการสร้างหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด  อีกทั้งส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิต  ได้อย่างสมดุล  มีความสุขในงานที่รับผิดชอบ  ( งานได้ผล   คนพอใจ )

 

วัตถุประสงค์                

                        1. ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลา  ( ผสมผสานหลักคิดวิถีพุทธ )

                        2. ให้สามารถนำองค์ความรู้หรือเครื่องมือ มาใช้ในการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

                        3. สอดแทรกวิธีการบริหารเวลาที่ดี   เข้าไปในทุกมิติและขั้นตอนของการทำงาน

                        4. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของบุคลากร

 

หัวข้อการอบรม

          • คุณค่าและความสำคัญของเวลา

          • อุปสรรคของการบริหารเวลา

          • บุคลิก 7 ประการ  สำหรับนักบริหารเวลาที่ดี

          • หัวใจของหลักการบริหารเวลา

          • กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ ( ลำดับความสำคัญของงาน )   

          • การบริหารเวลาสไตล์ผู้นำ            

         • เทคนิคการจัดตารางงานแบบมืออาชีพ ( Prioritization Concept )

          • เทคนิคการดำเนินการประชุมให้ประหยัดเวลา

          • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการประหยัดเวลา

          • เทคนิคการมอบหมาย / ติดตามงานให้ประหยัดเวลา

          • สรุปบทเรียน

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com