ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)  
ผู้บรรยาย: อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :     1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30 - 40  คน

รูปแบบการอบรม :              þ บรรยาย              þ  Workshop    ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  þ  ระดับผู้บริหาร  þ  ระดับหัวหน้างาน

                                             þ  ระดับวิศวกร     þ  ผู้สนใจทั่วไป

 

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย (Loss) เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน (Cost) การผลิตสูงขึ้นและมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ เป็นต้น  คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า TPM เป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความจำเป็นในการทำ TPM และกิจกรรมในแต่ละเสาหลัก (Pillar)

  2. เพื่อสร้างความเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร และ หลักการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการดำเนินการของ TPM

 

เนื้อหาหลักสูตร

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

09.00 – 12.00 น.

(รวมพัก 15 นาที)

1.       ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM

2.       ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM

3.        ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM

 

(Work shop หาความสูญเสีย)

12.00 - 13.00 น.

พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น.

(รวมพัก 15 นาที)

4.      กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)

4.1  การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)

4.2  การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

4.3  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)

4.4  การวางแผนดูแลรักษา (Planned Maintenance)

4.5  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment)

4.6  การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)

4.7  การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)

4.8  การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration)

5.      ผลที่ได้จากการทำ TPM

6.      การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com