ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  
ผู้บรรยาย: อ. ณัฐพล ออพิพัฒน์
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :     1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :            40  คน

รูปแบบการอบรม :              þ บรรยาย                   þ  Workshop                

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  þ  ระดับปฏิบัติการ     þ  ระดับหัวหน้างาน

                                             þ  ระดับวิศวกร          ¨  ระดับบริหาร

หลักการและเหตุผล

สารเคมีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขาได้มีการนำเอาสารเคมีเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตมากมาย ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกคนจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ อันตราย และวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ตนเองใช้งานอยู่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารเคมี โดยไม่เกิดความสูญเสียขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

2.   มีจิตสำนึกความปลอดภัย และตระหนักถึงความอันตรายของสารเคมี

3.   เข้าใจวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการสัมผัสสารเคมี

 

หัวข้อฝึกอบรม

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี และวัตถุอันตราย

  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SDS

  3. หลักความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

  4. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

  5. การปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

  6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการสัมผัสสารเคมี 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com