ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ  
ผู้บรรยาย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :     1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :            40  คน

รูปแบบการอบรม :              þ บรรยาย                                      þ  ปฏิบัติการ         

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  þ  ระดับปฏิบัติการ                       þ  ระดับหัวหน้างาน

                                             þ  คณะกรรมการสวัสดิการฯ       þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนของลูกจ้างที่กฎหมายกำหนดขึ้น เพื่อให้ร่วมกับนายจ้างในการดูแลทุกข์ สุข ของพนักงานในสถานประกอบการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันตลอดไป องค์กรที่กำลังจะเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการหรือมีคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการซึ่งจะเกิดประโยชน์หลายประการ อาทิ

 1. ผู้บริหาร คณะกรรมการ ฯ เข้าใจหัวใจของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริง

 2. ผู้บริหารและกรรมการ ฯ ได้กันร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และแบ่งปันที่เป็นธรรม

 3. นายจ้างและกรรมการฯ พนักงาน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในระยะยาว

   

  หัวข้อการฝึกอบรม

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 2. หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ: ภาคปฏิบัติจริง

 3. หน้าที่ของผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคล ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

 4. ตัวอย่าง – การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง

 5. ลักษณะของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น

 6. ตัวอย่าง “กิจกรรมดูแลทุกข์สุข” ของพนักงาน ที่นายจ้าง ลูกจ้างควรทำต่อกัน

 7. กรณีศึกษา: ข้อพิพาทแรงงานที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน

 8. วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในองค์กร

 9. จริยธรรม ข้อควรทำ – ไม่ควรทำ ของคณะกรรมการสวัสดิการ 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + สุดยอดหัวหน้างาน ZSupurb Supervisory Skills) (หลักสูตร 1 วัน)
  + บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
  + การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแผนพัฒนารายบุคคลอย่างง่าย (Easy IDP)
  + กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com