ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน  
 
 

หลักการและเหตุผล

การออกคำสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดวินัยและโทษทางวินัยให้พนักงานมีความประพฤติและวิธีการทำงานไปในแนวทางเดียวกันอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรนั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง   การกำหนดวินัยและโทษทางวินัย  ตลอดจนการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานนอกจากจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานได้ในระดับหนึ่งแล้ว   ยังสามารถเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   การจัดการอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นไปเพื่อให้     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการใช้มาตรการทางวินัยต่อพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำหนดวินัยและโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการใช้มาตรการทางวินัยก่อนลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน

3. มีความเข้าใจในการพิจรณาปรับบทเพื่อการลงโทษทางวินัย และการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดโทษทางวินัยที่เหมาะสม

4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อฝึกอบรม 

  • การกำหนดวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายแรงงาน
  • การใช้มาตรการทางวินัย
  • ปัญหาในการพิจารณาและการใช้ดุลยพินิจในการลงโทษทางวินัย
  • Workshop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการทางวินัย

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

 

 

 

 

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com