ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร  
ผู้บรรยาย: อ. วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
อีเมล์: -
 
 ระยะเวลาการฝึกอบรม :      วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :             40  คน

รูปแบบการอบรม :              þ บรรยาย         þ  Workshop       ¨ สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  þ  ระดับปฏิบัติการ            þ ระดับหัวหน้างาน

                                            þ  ระดับช่างหรือวิศวกร    þ ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

เครื่องจักรคือองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่าย โดยจะมีการนำเอาเครื่องจักรมาใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เป็นเครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิต เป็นเครื่องจักรต้นกำลังโรงงานหรือเป็นเครื่องจักรส่งกำลัง เป็นต้น ซึ่งการใช้งานในแต่ละวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หากสถานประกอบการขาดการจัดการที่ดีในการนำเอาเครื่องจักรมาใช้งาน หรือผู้ใช้ขาดทักษะ ความรู้ความชำนาญและการระมัดระวังที่เพียงพอแล้ว เครื่องจักรก็อาจกลายเป็นแหล่งกำเนิดอันตรายหลักของสถานประกอบการได้เช่นกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรจะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานกับเครื่องจักร ตลอดจนลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเครื่องจักรและวิธีการป้องกันอันตรายดังกล่าวด้วย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเครื่องจักร

     

    หัวข้อฝึกอบรม

เวลา

หัวข้อบรรยาย

08.45 – 09.00 น.

Pre - Test

09.00 – 12.00 น.

(รวมพัก 15 นาที)

1.           ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

2.           อันตรายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

3.           อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

12.00 – 13.00 น.

พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น.

(รวมพัก 15 นาที)

4.           การป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อกและติดป้ายเตือน

5.           กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

16.00 – 16.30 น.

Post - Test
 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  + ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com