ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  
 
 

หลักการและเหตุผล

สารเคมีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขาได้มีการนำเอาสารเคมีเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตมากมาย ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกคนจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ อันตราย  และวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ตนเองใช้งานอยู่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารเคมี โดยไม่เกิดความสูญเสียขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและการจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้

หัวข้อฝึกอบรม

1. ความหมายและลักษณะของสารเคมีอันตราย

2. กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

3. การเข้าสู่ร่างกาย อาการและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมี

4. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย

5. การจัดเก็บและใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย

6. การบริหารจัดการสารเคมี

7. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี

9. การจัดการกรณีสารเคมีหก รั่วไหล

ระยะเวลาการฝึกอบรม

1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com