ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: ศิลปะการพูดเบื้องต้น (Art of Speech)  
 
 

ในการปฏิบัติงานหรือการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งในระหว่างบุคลากรหรือบุคคลภายนอก ล้วนต้องใช้ศิลปะการพูด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน การอบรมในหลักสูตรศิลปะการพูดเบื้องต้นนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึง ความหมาย ความสำคัญ ทักษะพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลให้การพูดประสบความสำเร็จ เพื่อจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรมเกิดการกล้าแสดงออก และความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง เช่น การกล่าวรายงาน การบรรยาย การอภิปราย หรือการกล่าวอวยพร เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านการพูด

2.             เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

3.             เพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมการพูดได้ถูกต้อง มีขั้นตอน

 

วิทยากรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายพัฒนะ  มรกตสินธุ์

 

วิธีการอบรม

          แบบบรรยาย และฝึกปฏิบัติจริง

 

หัวข้อการอบรม

1.             ความสำคัญของการพูด

2.             การพูดคืออะไร

3.             โครงสร้างพื้นฐานการพูด

4.             ฝึกพูดทำไม

5.             วัตถุประสงค์การพูด

6.             แบบของการพูด

7.             วิธีการพูด

8.             คุณสมบัติเบื้องต้นของนักพูดที่ดี

9.             บัญญัติ 10 ประการทะยานสู่นักพูด

10.      เค้าโครงการพูด

11.      หลักสามประการในการพูด

12.      สุดยอดเคล็ดวิชาการพูด

 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจในการพัฒนาทักษะการพูดต่อที่ชุมชนหรือการนำเสนอ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ผู้ผ่านการอบรมมีความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพในการพูดเพิ่มขึ้น

2.             ผู้ผ่านการอบรมมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน

3.             ผู้ผ่านการอบรมสามารถพูดต่อที่ชุมชนได้ถูกต้อง มีขั้นตอน

 

การประเมินผลการฝึกอบรม

1.             จากแบบประเมินผลการฝึกอบรม

2.             การเสนอความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมในที่ประชุมต่างๆ

3.             การกล้าพูด กล้าแสดงออกของผู้เข้าอบรมการพูดมีมากขึ้น

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

6.0 ช.ม (09.00 - 16.00 น.)


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com