ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                    1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม:                          40  คน

รูปแบบการอบรม:                               þ  บรรยาย        þ  ปฏิบัติการ       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:               ¨  ระดับปฏิบัติการ        þ ระดับหัวหน้างาน       

                                                    ¨ ระดับบริหาร              þ คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม QCC         

 

หลักการและเหตุผล

เครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรมาตรฐานใช้ในกระบวนการลดความสูญเสียและการเพิ่มผลผลิตคือ กิจกรรม QCC (Quality Control Circle) ซึ่งเป็นเครื่องมือในระดับพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การลดของเสีย เป็นกิจกรรมที่พนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ โดยการก่อตั้งกลุ่มขึ้นภายในสถานที่ทำงานของตนเอง ดำเนินการแก้ไขด้วยตนเอง เมื่อดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว สามารถดำเนินการต่อเนื่องโดยการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ หรือหากว่ากิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นตามเป้าหมายในตัวของมันเองแล้ว สามารถนำเสนอเพื่อทำกิจกรรมในการพัฒนา แก้ปัญหา ในเรื่องอื่นๆได้ และเมื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่อื่นๆก็สามารถดำเนินการก่อตั้งกลุ่มใหม่ได้เช่นเดียวกัน

                การประเมินและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม QCC เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับกิจกรรม QCC โดยผู้ประเมินและติดตามผลต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการประเมินและติดตามผลให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประเมินและติดตามผลในสถานที่ปฏิบัติงนและการประเมินในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “กลยุทธ์ในการประเมินผลกิจกรรม QCC” จึงเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC ภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ :

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทและมีจิดตสำนึกของการเป็นผู้ประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร :

1.       หลักการเบื้องต้นของการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Principle of QCC Evaluation)

2.       กระบวนการและขั้นตอนของการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Process of QCC Evaluation)

3.        การวิเคราะห์นโยบายของการดำเนินกิจกรรม QCCเพื่อการประเมินผล (QCC Policy Analysis for Evaluation)

4.        การกำหนดหัวข้อการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Identify of QCC Evaluation Criteria)

5.        กลยุทธ์การประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (QCC Evaluation in Working Area)

6.        กลยุทธ์การประเมินผลการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม QCC (QQC Presentation Evaluation)

7.        เทคนิคการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม QCC (Suggestion Technique for QCC)

8.        10 ข้อพึงระวังในการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Don’t 10 Action for QCC Evaluation)

9.         Workshop : ปราสาทของคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม QCC (The Castle of QCC Evaluation)

 

 

กำหนดการอบรม

กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC  “Strategic of QCC Evaluation”

 

09.00  – 10.30 .            การบรรยายหัวข้อ

- หลักการเบื้องต้นของการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Principle of QCC Evaluation)

- กระบวนการและขั้นตอนของการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Process of QCC Evaluation)

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45– 12.00 น.               การบรรยายหัวข้อ

- การวิเคราะห์นโยบายของการดำเนินกิจกรรม QCCเพื่อการประเมินผล (QCC Policy Analysis for Evaluation)

- การกำหนดหัวข้อการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Identify of QCC Evaluation Criteria)

12.00– 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                                การบรรยายหัวข้อ

-กลยุทธ์การประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (QCC Evaluation in Working Area)

-กลยุทธ์การประเมินผลการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม QCC (QQC Presentation Evaluation)

14.30– 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                 การบรรยายหัวข้อ

- เทคนิคการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม QCC (Suggestion Technique for QCC)

- 10 ข้อพึงระวังในการประเมินและติดตามผลกิจกรรม QCC (Don’t 10 Action for QCC Evaluation)

- Workshop  


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com