ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  
ผู้บรรยาย: ดร. บดี ตรีสุคนธ์
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:      วัน (09.00-16.00 น.)                                                       

จำนวนผู้เข้าอบรม:             40  คน

รูปแบบการอบรม:            þ บรรยาย                     þ  ปฏิบัติการ                ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:  ¨ ระดับปฏิบัติการ          ¨  ระดับหัวหน้างาน

                                         ¨  ระดับวิศวกร             þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล :

                จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพของปัจจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้ และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง นักบริหารทุกคนภายในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน

 

 

วัตถุประสงค์:

¨     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริการการเปลี่ยนแปลง

¨     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

¨     เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

 

 หัวข้อบรรยาย:

1.              ความหมายของการเปลี่ยนแปลง (Definition of Change)

2.              หลักการเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลง (Principle of Change)

3.              ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change)

4.              ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (Two side of  Change)

5.              5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Five Activities Contributing to Effective Change Management )

-                    การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Motivating Change)

-                    การกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง (Creating Vision of Change)

-                    การกำหนดผู้บริหารและนโยบายของการเปลี่ยนแปลง (Developing Political Support)

-                    การจัดการช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง (Managing the Transition of Change)

-                    การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน (Sustaining Momentum)

6.              กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Change Enablement Strategy)

7.              การบริการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ (Change Management in Crisis)

8.              Workshop


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Ownership Mindset) หลักสูตร 2 วัน
  + HORENSO เทคนิคบริหารการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
  + ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล (Effective Supervisor and H.R. for Non H.R.)
  + เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมงานที่ถูกงานและถูกใจ
  + การบริหารเวลาและปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Highly Effective Talent)
 

บทความของผู้เขียน
  + คุณค่า (ฆ่า) พนักงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com