ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)  
ผู้บรรยาย: ดร. บดี ตรีสุคนธ์
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :                   2  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                           40  คน

รูปแบบการอบรม :                              þ  บรรยาย        þ  ปฏิบัติการ       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :              ¨  ระดับปฏิบัติการ        þ ระดับหัวหน้างาน       

                                                                ¨  ระดับวิศวกร             ¨ ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

ในภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดีกว่าย่อมเป็นผู้ชนะอย่างยั่งยืนในการแข่งขันนี้ และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง “หัวหน้างาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย และนำมาซึ่งความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

   ดังนั้น หัวหน้างานในยุคปัจจุบันจึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)”  ซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน ทั้งในในด้านความเป็นเป็นผู้นำ การนำนโยบายขององค์กรไปปฏิบัติ การบังคับบัญชา การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การแก้ไขปรับปรุงงาน ตลอดจนการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

 

วัตถุประสงค์ :

1.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

2.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเองในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานมืออาชีพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร :

1.             ภาวะผู้นำผู้นำสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership for Professional Supervisor)

2.             การนำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติ (Vision & Goal Implementation)

3.             การวางแผนปฏิบัติงานและการจัดคนเข้าทำงาน (Work Planning & Staffing)

4.             การสอนงานและแนะนำงาน (Coaching and Mentoring)

5.             การควบคุมและติดตามงาน (Controlling & Following)

6.             การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving and Decision Making)

7.             แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labor Relation for Supervisor)

8.             เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Technique)

9.             จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Self Development for Professional Supervisor)


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Ownership Mindset) หลักสูตร 2 วัน
  + HORENSO เทคนิคบริหารการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
  + ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล (Effective Supervisor and H.R. for Non H.R.)
  + เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมงานที่ถูกงานและถูกใจ
  + การบริหารเวลาและปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Highly Effective Talent)
 

บทความของผู้เขียน
  + คุณค่า (ฆ่า) พนักงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com