ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)  
ผู้บรรยาย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :          1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40  คน

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย                 þ  ปฏิบัติการ       

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :      ¨  ระดับปฏิบัติการ               þ  ระดับหัวหน้างาน

                                                þ  ระดับวิศวกร                    þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

ความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการทำงาน เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการบริหาร การผลิต การประสานงานภายในองค์กร ความเป็นอยู่ของลูกจ้าง  ผลการประกอบการของนายจ้าง ภาวะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  การสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ปัญหาการอยู่ร่วมกันลดน้อยลง หัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคคลได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของนายจ้างที่มีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับลูกจ้าง และมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารและทำความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            หลักสูตรการบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน จะช่วยเสริมสร้างให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรและสามารถบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดองค์กรแห่งความสุข (Happiness Organization) ซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์  :

1.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานด้านแรงงานสัมพันธ์

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  และหัวหน้างานกับพนักงาน

                                                                                                                                                              

การบรรยาย:

1.       คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีที่องค์กรคาดหวัง

2.       ผลงาน 7 ด้านที่หัวหน้างานต้องพาพนักงานทำให้สำเร็จทุกวัน

3.      10 ความสามารถที่หัวหน้างานต้องมี เพื่อให้งานบรรลุผล

4.      Workshop: หัวหน้างานในฝันของลูกน้อง

5.      ความคิด.. คำพูด.. การกระทำ... ที่สร้างปัญหาที่หัวหน้างานควรระวัง

6.      การพัฒนาลูกน้องที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

7.      Workshop: กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมนหน่วยงาน

8.      การครองตน ครองคน ครองงานของหัวหน้างาน เพื่อให้ได้ใจและได้ผลงาน


 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด 2 ความคิดเห็น  
  1/1   
ความคิดเห็นโดยคุณ ปิยนันท สวัสดิ์ศฤงฆาร เห็นด้วยครับ ปัญหาทั้งหลายมักมาจากการมองต่างมุมและความหวาดระแวงต่อกัน จริงๆแล้วในการทำงานต้องมีปัญหาเสมอ แต่หากขาดการยอมรับและเข้าใจกัน เรื่องที่น่าจะช่วยกันแก้ไข จะกลับกลายเป็นความขัดแย้งที่ต่างฝ่ายต่างโยนปัญหาให้กันได้ง่ายๆครับ

แสดงความคิดเห็นเมื่อ 29/12/2010 11:02:01 IP 202.44.72.5
ความคิดเห็นโดยคุณ นายมงคลรัตน์ บุญประคม

การอบรมเช่นนี้ก็เป็นไปในทางที่ดี และเป็นประโยชน์กับโรงงานบริษัทนายจ้างและลูกจ้างในละดับต่างๆแสดงความคิดเห็นเมื่อ 29/12/2010 10:16:36 IP 119.31.126.69

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + สุดยอดหัวหน้างาน ZSupurb Supervisory Skills) (หลักสูตร 1 วัน)
  + บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
  + การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแผนพัฒนารายบุคคลอย่างง่าย (Easy IDP)
  + กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com