ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)  
 
 

หลักสูตร  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

            (Modern Human Resources Management & Development)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:              1  วัน   

จำนวนผู้เข้าอบรม:                       50  คน

รูปแบบการอบรม:               þ บรรยาย        ¨  ปฏิบัติการ       ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:       þ  เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

þ  หัวหน้างาน     

þ  ผู้บริหาร

หลักการและเหตุผล

“คน”  เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถจะช่วยให้องค์กรมีผลสัมฤทธิ์เหนือคู่แข่งและสามารถยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของสายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสายงานที่สำคัญในการในการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัฒนธรรมขององค์กรและในอนาคตบทบาทของสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นที่ปรึกษาให้กับสายงานอื่นๆในองค์กรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรที่ต้องการผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) จำเป็นจะต้องมีสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูง (High Perform) เช่นเดียวกัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องจัดให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานบริหารและพัฒนททรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์:

1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยารมนุษย์ยุคใหม่

2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป้าหมายขององค์กร

 

เนื้อหา:

1.   องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performing Organization)

2.   กรอบแนวความคิดของนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (The Paradigm of Human Resources Management & Development Manager & Staff )

3.   ภาวะผู้นำของนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Leadership of Human Resources Management & Development Manager & Staff)

4.   แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (The Modern Principle of  Human Resources Management & Development)

5.   ความท้าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน (Challenge of Human Resources Management & Development)

6.   การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Changing Nature of Human Resources : A Model for Multiple Roles)

7.   กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แรงผลักดันจากภายนอก (Human Resources Transformation Strategy)

 

 


 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด 1 ความคิดเห็น  
  1/1   
ความคิดเห็นโดยคุณ supatchay Chanmano

แสดงความคิดเห็นเมื่อ 04/02/2011 13:35:35 IP 58.9.234.179

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com