ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)  
 
ผู้บรรยาย:
อีเมล์: -
 
 

หลักการและเหตุผล  

ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานไม่ว่าจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก่อสร้าง ในท้องไร่ ท้องนา หรือแม้แต่ที่ทำงานในสำนักงานย่อมต้องสัมผัสเกี่ยวข้องหรืออยู่ใต้สภาวะใดสภาวะหนึ่ง ที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นต้องอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายในระดับต่างๆ ที่อาจมีความรุนแรงไม่มากก็น้อย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผุ้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหัวหน้างานต้องทราบถึงอันตรายจากการทำงานที่ตนเองประสบอยู่ สามารถประเมิน และดำเนินการแก้ไข ป้องกันตนเองเบื้องต้นได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางและกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน

 

วิธีการจัดการฝึกอบรม

บรรยายโดยวิทยากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน  ผู้จัดการ  ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายวิศวกรรม

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1.   พื้นฐานด้านความปลอดภัย

2.   กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

3.   ลักษณะของสภาพแวดล้อมการทำงาน

4.   อันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงาน

5.   แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

    1  วัน

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com