ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)  
 
ผู้บรรยาย: ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์
อีเมล์: -
 
 

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการให้บริการ สินค้าสำเร็จ  จะต้องผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดเก็บ  และจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนของประเทศไทย ปัจจุบันสูงถึง 24-25 % ของมูลค่า GDP ของประเทศ  โลจิสติกส์ ได้ถูกจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปลายปี 2546 ค่าใช้จ่ายทางด้าน โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  ถ้านำไปคำนวณ จากฐานต้นทุน การผลิตจะสูงถึง 40-50 % ดังนั้น ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์  สามารถจะใช้วิธีการลดค่าใช้จ่าย ทางด้านโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนการปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

·                    เข้าใจถึงคำจำกัดความที่แท้จริงของ การกระจายสินค้า (Distribution), โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

·                    เข้าใจคำจำกัดความของผู้บริโภค คู่ค้า และลูกค้า

·        เข้าใจถึงกระบวนการบริหาร การจัดซื้อ/ จัดจ้าง

·        เข้าใจถึงกระบวนการบริหาร การจัดเก็บซึ่งจะรวมถึง คลังสินค้า และสินค้าคงคลัง

·        เข้าใจถึงกระบวนการบริหารการจัดส่ง

·        เรียนรู้ถึงระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ที่นำไปใช้ในการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

·       ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ แนวคิดในการลดค่าใช้จ่าย

·        ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มคุณค่า / มูลค่า ให้กับสินค้า และธุรกิจ

·        เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน บริหารซัพพลายเชน และหน่วยงานอื่น ๆ   ในกระบวนการบริหารธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา

o       ทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของ

§ การกระจายสินค้า

§ โลจิสติกส์

§ ซัพพลายเชน

o        ลุกค้าและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร

o   ธุรกิจต้นทาง  ธุรกิจการผลิต และธุรกิจปลายทาง

o   โลจิสติกส์ย้อนกลับ Reverse Logistics

o   การบริหารงาน  ฝ่ายการจัดจ้าง / จัดซื้อ

o   การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

o   การบริหารงานด้านการขนส่งภายในประเทศ

o   โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

o   เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานโลจิสติกส์

o   ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานโลจิสติกส์  และแนวคิดในการลดค่าใช้จ่าย

o   การจัดจ้างผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

o   ความต้องการของลูกค้า และการวัดความพึงพอใจ ของลูกค้า

o   ความสัมพันธ์ของ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน กับหน่วยงานอื่น ๆ

o   อนาคตของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน         

ผู้เข้าสัมมนา

ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างานขึ้นไป

วิธีการสัมมนา

 

บรรยาย  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com