ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล  
 
 

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหลและนำไปประยุกต์จัดทำแผนในหน่วยงานได้

   

เนื้อหาหลักสูตร

1.  แรงผลักดันที่ต้องดำเนินการจัดทำแผน

     ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

2.       ความหมายและพื้นฐานของแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

3.        ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล

·          สถิติอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

·          MSDS

·          กฎหมายต่างๆ

4.        ขั้นตอนการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

·          การค้นหาเหตุฉุกเฉินในองค์กร

·         การเขียนและจัดทำแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมี

       รั่วไหล

-      แผนตรวจตรา           -  แผนอบรม

-      แผนรณรงค์             -  การระงับเหตุ

-      การอพยพ               -  การบรรเทาทุกข์

-      แผนฟื้นฟู

5.    การอบรมแผนฉุกเฉินที่จัดทำเสร็จ

6.    การกำหนดวิธีการและรูปแบบการฝึก

      ซ้อมแผนฉุกเฉิน

7.    การตรวจตราอุปกรณ์

8.    การปรับปรุงแผน

                          

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

1  วัน

 

วิธีการอบรม              

บรรยาย,  PRESENTATION  BY  LCD  PROJECTOR,  WORK  SHOP,  POWERPOINT  PRESENTATION

 

กลุ่มผู้เข้าอบรม         

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานจัดทำแผน

ฉุกเฉิน, จป.วิชาชีพ,พนักงาน, คณะกรรมการ

ความปลอดภัย

 


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com