ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
ผู้บรรยาย: อาจารย์อธิพงษ์ อิสสอาด
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน (09.00-16.00 .)

จำนวนผู้เข้าอบรม: 30-40 คน

รูปแบบการอบรม:  þ  บรรยาย  þ ปฏิบัติการ สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:  þ  ระดับปฏิบัติการ  þ  ระดับหัวหน้างาน  þ  ระดับวิศวกร  þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล :

          พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฎิบัติงานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม การให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน การจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ :

1.      เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

2.      เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

3.      เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

เนื้อหา:

1.      หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Principles and Concepts of the Happiness Organization)

2.      ปัจจัยสู่องค์กรแห่งความสุข (Factors to the Happiness Organization)

3.      แนวทางการปฎิบัติสู่องค์กรแห่งความสุข (Practice Guidelines for the Happiness Organization)

4.      แนวทางในการกำหนดนโยบายและตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุข (Guidelines for Policies and Organization the Happiness Organization)

5.      ประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Successful Experienced in Happiness Organization)

6.      ถาม-ตอบ แนวทางการปฏิบัติสู่องค์กรแห่งความสุข (Q & A)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1.      ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดและการปรับทัศนคติและพฤติกรรมสร้างสุขในองค์กร

2.      ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมสร้างสุขในการทำงาน

3.      ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมอง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข

 


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities)
  + หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อพร้อมรับกับ AEC (Organization Awareness Prepared for AEC )
  + หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
  + การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q (How to Motivate and Conscience at work by 7Q
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com