ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)  
ผู้บรรยาย: ดร. บดี ตรีสุคนธ์
อีเมล์: -
 
 

จำนวนผู้เข้าอบรม :                 40 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม :          2 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)       

รูปแบบการอบรม :                  þ บรรยาย þ ปฏิบัติการ ¨ สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :     þ ระดับหัวหน้างาน  þ ระดับวิศวกร                       þ ระดับบริหาร

 

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์การ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (high competitive advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน (asset) ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (human Capital) และจะคาดหวังต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ (line Managers) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำเครื่องมือการบริหารบางชนิดไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (morale) ดังคำกล่าวที่ว่า “Line Manager is a HR Manager”

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตร “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้

 

1. ตระหนักถึงสำคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ

2. สามารถระบุขอบข่ายภารกิจหลักและกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. เสริมสร้างภาวะผู้นำ และฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง

วันที่สอง

บทบาทหน้าที่ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมรรถนะการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Competency Based for HRM)

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำของหัวหน้า

การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในงาน

ประเมินผลงานอย่างไรให้มีคุณค่า : ข้อพึงปฏิบัติ และข้อควรระวัง

การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

การให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อประสิทธิผลงาน

การสอนงาน

แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

การสั่งงานและการมอบหมายงาน

การสร้างวินัยการทำงานอย่างสร้างสรรค์

 

วิธีการอบรม

- ใช้การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) โดยวิทยากรใช้เทคนิคการบรรยายที่กระตุ้น

      ให้ผู้เข้าอบรมแสดงออกและโต้ตอบปัญหาต่างๆ พร้อมกับการแสดงความเห็นตลอดการอบรม

-    อภิปรายกลุ่ม

-    กรณีศึกษา (Case Study)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะ Line Manager มีความเข้าใจบทบาทของตน และ HR Manager และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการงานและคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน


 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Ownership Mindset) หลักสูตร 2 วัน
  + HORENSO เทคนิคบริหารการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
  + ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล (Effective Supervisor and H.R. for Non H.R.)
  + เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมงานที่ถูกงานและถูกใจ
  + การบริหารเวลาและปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Highly Effective Talent)
 

บทความของผู้เขียน
  + คุณค่า (ฆ่า) พนักงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com