ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   
 

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
 
 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200%
หมวด พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
  [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ผู้บรรยาย:  อ. วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
  [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ผู้บรรยาย:  อ. ณัฐพล ออพิพัฒน์
  [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
  [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  [206] ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง) ผู้บรรยาย:  อ. ณัฐพล ออพิพัฒน์
  [207] การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผู้บรรยาย:  อ. วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
  [208] การประเมินความเสี่ยง ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [209] การบริหารจัดการกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ตามระบบ ISO 14001:2004)
  [213] การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
  [214] ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 -2554
  [215] แนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แบบต่างๆ ตามพรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคปฏิบัติ)
  [216] ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ.๒๕๕๖) ภาคปฏิบัติ
  [217] การชี้บ่งและการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect Identification and Assessment)
  [218] การบริหารความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมในองค์กร
  [219] การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [220] ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการเตรียมพร้อมในการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  [221] การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้บรรยาย:  อ. ณัฐพล ออพิพัฒน์
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า หลักสูตรทั้งหมด: 18 หลักสูตร
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com